“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.12.2011 tarih ve 2011/52-2011/242 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili firmanın oyuncak, kırtasiye, bebe ürünleri ve hediyelik eşya sektörlerinde Türkiye’de en büyük ithalat ve imalat hacmine sahip firma olduğunu, pek çok ülkeye ihracat yaptığını “gamestar” ibareli markayı 1994 yılından beri kullandığını ve markanın 98/000943 başvuru numarasıyla müvekkili adına tescil edildiğini, 2008 yılına kadar müvekkilinin markayı yaygın olarak kullandığını ancak 2008 yılına gelindiğinde müvekkilinin markanın yenilemesini atladığını, davalı yanın ise 2009/19432 kod numarası ve 09, 28 ve 35. sınıflarda “…” 2009/57554 kod numaralı ve 28. sınıfta “gamestar webstar”  2009/35120 kod numaralı ve 09, 35. sınıflarda “gamestar wii” ibareli marka başvurularının bulunduğunu, söz konusu başvurulara müvekkili tarafından … nezdinde itiraz edildiğini, davalı yanın bu markalarının müvekkili firmaya ait 16/02/2001 tarih ve 2001/03130 başvuru numaralı “… … süper tv … şekil” ibareli marka ile iltibas yarattığını, TTK’nın 56. maddesinin ihlal edilerek haksız rekabete yol açtığını ileri sürerek, haksız rekabetin ve marka haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, tecavüzün men’ine ve ref’ine ve verilen kararın Türkiye çapında yayınlanan gazetelerde ikişer hafta ara ile iki defa yayınlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, “… & …”  markasının 2000 yılından itibaren 9, 21 ve 28. sınıflarda müvekkili adına tescilli olduğunu ve elektronik aletler sektöründe ülkenin önde gelen firmalarından biri olduğunu, kimsenin markasını kullanmadığını, kendi adına … nezdinde tescilli bir markayı tescil kapsamında kullandığını, müvekkilinin kendi adına tescilli markayı yenilediğini, buna itiraz etmesinin yersiz olduğunu, itiraz durumunun olabilmesi için ise markanın ilk tescil tarihi olan 2000 yılından itibaren 5 yıllık süre içinde dava açması gerektiğini, ancak bu 5 yıllık sürenin de dolduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafın dosyaya delil olarak ibraz ettiği davalı tarafın ürünleri üzerindeki “… & …” şeklindeki
kullanımının tescilli markasına dayandığı gibi, “…” ve “… …” şeklindeki kullanımları yönünden de yargılama sırasında 17.04.2009 ve 01.12.2010 tarihlerinden itibaren koruma sağlayacak şekilde tescil kararı verilmiş bulunduğu davalının böylece tescilli bulunan markalarının tesciline uygun şekildeki kullanımının marka tecavüzü ve haksız rekabet oluşturmadığı, davacının davalı adına tescilli markalar hakkında hükümsüzlüğünü talep edip sağlamadan, davalının tescile uygun bulunan kullanımının men’i ve ref’ini de isteyemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalıya ait 2009/57554 nolu ve 2009/19432 nolu markaların karar tarihinden sonra tescil edildiği ve bu nedenle başvuru tarihlerinden itibaren davalıya koruma sağlıyorolmasına göre,davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay