“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/09/2012 tarih ve 2011/174-2012/167 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin “DIOPLEX” ibareli marka başvurusuna müvekkilinin 556 Sayılı KHK’nın 8/1. ve 8/4. maddeleri uyarınca “Dyotek”, “DYOTEX” ve “dyo” unsurlu markalarını mesnet gösterek yaptığı itirazın nihai olarak TPE YİDK tarafından reddedildiğini, dava konusu marka ile davacının markalarının benzediğini, DYO markasının tanınmış marka olduğunu, davalı şirketin başvurusunda kötü niyetli bulunduğunu ileri sürerek; davacının itirazının reddine dair TPE YİDK’nın ilgili kararının iptaline, davalı şirket başvurusu tescil edilmişse markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, kurum işlem ve kararlarının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı şiket vekili, davaya cevaplarını bildirmemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, başvuru markası kapsamındaki mallar ile davacının itiraza gerekçe gösterdiği markaların kapsamındaki malların aynı tür olduğu, taraf markaları arasında genel izlenim açısından karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, başvurunun 556 Sayılı KHK’nın 8/1(b) maddesi uyarınca reddinin gerektiği, davacının markasının tanınmış olup olmasının somut dava açısından önem arz etmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne, TPE YİDK’nın dava konusu kararının iptaline, davalı şirket adına tescil olunan markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 11.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay