“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada…. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/12/2011 tarih ve 2008/16-2011/118 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının, müvekkilinin tescilli ve tanınmış “….” markasını, taklit ederek üretip sattığını, müvekkiline ait tescilli markayı izinsiz kullanarak, sahte ve kalitesiz ürünler üretip, piyasaya sunarak müvekkilinin markasının adından ve tanınmışlığından yararlanmak suretiyle marka hakkına tecavüz ve haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve men’ine, davalının tecavüz oluşturan fiillerinin durdurulmasına, taklit ürünlere, her türlü basılı evrak ve malzemelere, taklit ürünlerin üretiminde kullanılan her türlü makine ve ekipmana el konulmasına ve el konulan ürünlerin imhasına, hükmün ilanına, fazlaya ilişkin maddi ve manevi tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000 YTL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin “…” ve “….” ibareli tescilli markaları ile conta ürettiğini, davacının contalarını üretmesinin ve davacı markasına tecavüzünün söz konusu olmadığını, aramada ele geçen 8 adet ürünün mal almaya gelen tedarikçi yabancı firmaların mukayese amaçlı getirdikleri numuneler olduğunu ve müvekkiline ait iş yerinde yapılan aramada üretim veya sevk aşamasında herhangi bir taklit ürüne de rastlanılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davalının adresinde yakalanan ürünlerin taklit ürünler olup, ürünlerin ve üzerlerinde bulunan markaların davacının tescilli markasıyla aynı olduğu ve ürünlerde kullanılan işaretlerin davacı şirkete ait markanın tescil edildiği mal ve ticaret sınıflarıyla aynı mal ve hizmetler bakımından kullanıldığı, tescilli marka ile kullanılan işaret arasında görsel ve fonetik yönlerden ayniyet bulunduğu ve orta düzeyli tüketici nezdinde bağlantı kurma, karıştırma ihtimalinin çok yüksek olduğu, davalının haksız rekabet ve marka hakkına tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, davalının, davacının tescilli markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, davalının bu şekildeki kullanımının
engellenmesine, bu fiillerinin durdurulmasına, davacı adına tescilli “…” ibareli marka kullanılmış olan taklit ürünlere her türlü basılı evrak, kartvizit ve malzemelere el konulmasına, el konulan ürünlerin imhasına, davacı lehine takdiren 2.500,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 12,90 TL harcın temyiz edene iadesine, 22/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay