“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen …/…/2011 tarih ve 2010/224-2011/243 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin Birleşik Krallıkta yapılan başvuruların rüçhanını kullanarak “Somatostatin Peptitler” başlıklı buluş için Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) hükümlerine göre, 28.06.1996 tarihinde Türkiye’nin de dahil olduğu 83 ülkeyi kapsayan uluslararası patent başvurusunda bulunduğunu, PCT/EP96/02840 sayılı olup TR 1997/01718 T1 kod numarası verilen başvurunun, uluslararası kuruluş tarafından Avrupa Patent Ofisi’nden araştırma raporu alınması ve aynı ofis tarafından bir kez yenilik incelemesine tabi tutulmasından sonra PCT …. faz olarak ulusal aşamaya geçtiğini, …’nin ön inceleme raporunu göndermesi üzerine müvekkilinin bir kısım istemleri iptal ve bir kısmını da yeniden numaralandırarak görüşlerini davalı kuruma bildirdiğini, ikinci incelemeyi yapan İsveç Patent Ofisi’nce düzenlenen raporda istemlerin yeni ve sanayiye uygulanabilir olmasına karşın buluş basamağı içermediğinin belirtildiğini, bu rapora karşı görüşlerin kuruma sunularak inceleme talep formu ekinde sunulan mevcut buluş formül II bileşiklerinin inceleme raporunda belirtilen WO-A-9500533, WO-A-9400489 ve EP-A-0029310 sayılı üç referansın öğretisi üzerinde yeni olduğu ve buluş basamağını aştığının ifade olunduğunu, ayrıca üçüncü incelemenin İsveç Patent Ofisi’nde yaptırılmasının istenilmesine rağmen Rusya Patent Ofisine yaptırıldığını, bu nedenle de başvuran ile inceleme ofisi arasındaki tebliğ ve görüş bildirme biçimindeki iletişimin kesildiğini, Rusya Patent Ofisi’nin müvekkilinin ikinci inceleme raporuna karşı olan görüşlerini dikkate almadığını, bu nedenle esasen …. inceleme raporu sayılması gerektiğini, Rusya Patent Ofisi’nce de başvurunun buluş basamağı taşımadığının bildirilmesi üzerine … Patent Dairesi Başkanlığı’nca başvurunun reddedildiğini ve itirazlarının nihai olarak 02.05.2005 tarih ve P-… sayılı … … kararıyla reddedildiğini, T.C. Anayasası’nın 90/son, 551 Sayılı KHK’nin 4 ve 71. maddeleri uyarınca davada uygulanması gereken Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), Patent Kanunu Anlaşması (PLT) ve TRIPS hükümleri uyarınca patent başvurusu incelemesi sayısının üçle sınırlandırılmasının hukuka uygun olmadığını, dava konusu patent başvurusuna eş ve eşdeğer bir kısım başvuruların …, Rusya ve bazı yabancı ülkelerde patente bağlandığını, üçüncü inceleme raporuna karşı 551 Sayılı KHK’nin 62. maddesi uyarınca müvekkilinin görüş bildirme ve başvuruda değişiklik yapma hakkının elinden alındığını, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip buluş vasfında olduğunu ileri sürerek, itirazlarının reddine dair … … kararının iptaline ve başvurunun kabul edilerek yeniden incelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulü ile … 1997/1718 sayılı patent başvurusunun yeni olmaması ve buluş basamağını taşımaması sebebiyle reddedilen istemlerinin, işbu başvurunun dayanağı olan PCT/EP96/02840 sayılı başvuru esas alınarak gerçekleştirilen ve tescil olunan EP, US ve AU patent belgelerinin istemleri ile örtüşmesi ve anılan başvuruların yenilik ve buluş basamağı kriterlerini karşılaması sebebiyle patente bağlanması karşısında, …’nin davacı başvurusu hakkında gerçekleştirdiği üçüncü incelemenin yeterli olmadığı ve davacı itirazları da nazara alınarak tekrarlanması gerektiği anlaşıldığından, davacı itirazlarının reddine dair …’nın 2005/P-… sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,… TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 28.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay