“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 24/11/2009 gün ve 2009/166-2009/219 sayılı kararı onayan Daire’nin 09/02/2012 gün ve 2010/1877-2012/1683 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı adına 14.10.2008 tarihinden itibaren tescil edilmiş olan faydalı model belgesine konu “Tam Otomatik Shrink Makinesi” nin 551 sayılı KHK’nin 156/1 maddesi uyarınca yenilik özelliğinden yoksun olduğunu, sözkonusu makinenin dünyada farklı firmalarca kullanıldığını ve bu makineye ilişkin olarak yıllar önce patent veya faydalı model belgesi alınmış bulunduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilerek sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece; davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 2010/1877 E, 2012/1683 K sayılı ilamıyla onanmıştır.


Davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 43,90 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 203,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 01/06/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay