“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 26/02/2013 tarih ve 2013/13-2013/145 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 30.09.2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalı şirket temsilcisi Abdullah Buldu dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin kurulduğu 17 Kasım 1992 yılından bu yana radyo ve televizyon yayıncılığı işleriyle iştigal eden sektörde çok tanınmış bir kuruluş olduğunu, şirketin faaliyetlerini ticaret unvanının özünü teşkil eden “…” ibaresi-tanıtma vasıtası ile birçok … markası tahtında sürdürdüğünü, davalı şirketin “… Fm” adı altında yayın yaptığını, haber programı ismi olarak “…” markasını kullandığını, davalı şirkete ait “….com.tr” adlı internet adresinde “…”, “…”, “…”, “…” ibareli müvekkili markalarının birebir kullanıldığını, şirketin bu hali ile müvekkiline ait radyo kanalı ile yayın yaptığını, yine davalı yayınlarında müvekkiline ait olan özel cingılları birebir kullandığını ileri sürerek, davalı şirketin müvekkiline ait markaları ve özel cingılları kullanmasının haksız olduğunun tespitine ve haksız rekabetinin menine, davacı markalarına vaki tecavüzlerin ref ve menine, maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davalının müvekkiline ait markaları ve cingılları bilerek kullanması nedeniyle her bir marka için ayrı ayrı 10.000,00’er TL olmak üzere 30.000,00 TL manevi tazminat ile şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline ve hüküm özetinin ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının müvekkili şirket radyosu ve yayınlarından haberdar olup, davacı tarafından 13/09/1995 tarihli yetki belgesinin müvekkili şirkete verildiğini, 556 sayılı KHK’de belirtilen tecavüz ve haksız rekabet koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu, davalı şirketin dava tarihine kadar davacı şirkete ait marka, logo ve özel cıngılları kullanımının davacının rızasına bağlı olduğu, bu itibarla haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz teşkil etmediği, maddi ve manevi tazminatın koşullarının da oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay