“İçtihat Metni”Taraflar arasında görülen davada verilen 02.10.2012 tarih ve 2012/82-2012/224 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 26.09.2014 günü hazır bulunan davacı vekili , davalılardan dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, asıl davada davalı … ibareli marka ve karakterlerin müvekkiline ait markalı ıslak mendillerde kullanılması için 01.04.2007-31.12.2009 arası geçerli lisans sözleşmesi imzaladıklarını, davacının sözleşmenin devam edeceği inancıyla tanıtım, pazarlamaya ilişkin masraflar yaptığını, buna rağmen aynı alanda faaliyette bulundukları ve aralarında ciddi rekabet bulunan davalı ile sözleşme sonrası lisans sözleşmesi yapıldığını, anılan davalının marka ve karakterlerin müvekkili tarafından kullanıldığını bildiğini, bu firma ile sözleşme yapılmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu, olay nedeniyle itibarlarının zedelendiğini, davalı firmasının da yapılan bu sözleşmeye aracılık ettiğini, eylemin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız
…/…
-2-

rekabetin men’ini, 15.000 TL maddi ve 1 TL manevi tazminatın tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiş, birleşen davada ise davalımarka ve karakterinin davacıya ait markada kullanılması için lisans sözleşmesi imzalandığını, yukarıda anlatıldığı şekilde eylemin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, haksız rekabetin men’ini, 15.000 TL maddi ve 1 TL manevi tazminatın tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, sözleşmenin süreli olarak imzalandığını, süre sonunda sözleşmenin uzatılmayacağının belirtildiğini, süre sonunda yenileneceğine ilişkin hüküm bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı vekili, sözleşmenin süreli olduğunu, süre sonunda yenilenmediğinin davacıya bildirildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalıvekili, sözleşme serbestisi içinde davalılar ile sözleşme imzalandığını, davacının sözleşmesinin bitiminden 4 ay sonda lisans sözleşmesi yaptıklarını, davacının haksız rekabet iddiasını ispatlaması gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı vekili, müvekkili ile davalılar arasında acentelik ve danışmanlık sözleşmeleri bulunduğunu, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, sözleşmenin süreli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, lisans sözleşmelerinin 01.04.2007-31.12.2009 tarihleri arası geçerli olmak üzere imzalandığı, süre sonunda sözleşmenin devam etmeyeceğinin davacıya bildirildiği, davalı ile yapılan lisans sözleşmesinin sözleşme serbestisi kapsamında bulunduğu, davacının iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle, asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin asıl ve birleşen davada davacıdan alınarak davalılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davacıdan alınmasına, 26.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay