“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/05/2013 tarih ve 2011/356-2013/271 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici …/…. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkillerinden …’in dünyaca ünlü moda tasarımcısı olduğunu, başta gözlükler olmak üzere mücevherler, giysiler, ayak giysileri ve giysi aksesuarları tasarladığını, müvekkillerinin tanınmış hale getirdiğini, … markasının gerçek hak sahibinin müvekkilleri olduğunu, müvekkilinin ilk marka tescilinin 1999 yılında yapıldığını ileri sürerek, davalı adına … nezdinde 09. sınıfta tescilli 2007/42171 nolu ” kw … + şekil” ve 14, 35. sınıflarda tescilli 2007/63179 nolu “kw … + şekil” ibareli markaların hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, … ibaresinin davacıya has bir isim olmadığını, müvekkilinin “Will & Grace” dizisindeki aynı adı taşıyan karakterden esinlendiğini, müvekkili markasında ayrıca “kw” ibaresinin de bulunduğunu, marka hukukunda ülkesellik ve sınıflandırma prensibinin geçerli olduğunu, davacıların Türkiye’de ticari faaliyetlerinin bulunmadığını, müvekkilinin markaya ciddi yatırım yaparak tanıttığını, kötü niyetli olmadığını, ilk ihdas ve istimal eden olduğunu, WIPO ile birlikte bazı ülkelerde daha tescil ettirdiğini, farklı ülkelerde de tescil sürecinin devam ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davacı taraf markasının 2007 yılı itibariyle tanınmış marka olup olmadığı hususunun dosyadaki deliller itibariyle tespit edilemediği, ancak davalının marka tescillerinde kötü niyetli olduğu, davacı taraf markalarının 2007 yılı itibariyle 14, …, 35. sınıflarda tescilli, davalının 2007/63179 nolu markasının 14, 35. sınıflarda, 2007/42701 nolu markasının ise 09. sınıfta tescilli olduğu, ortalama tüketici nezdinde taraf markalarının Aynı/benzer sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, davalı adına … nezdinde 14. ve 35. sınıflarda tescilli 2007/63179 nolu “kw …+şekil” ibareli markanın tescil edildiği tüm sınıflar, emtialar ve hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, 9. sınıfta tescilli 2007/42171 nolu “kw …+şekil” ibareli markanın ise tescil edildiği “Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları” emtiası yönünden kısmen hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, diğer emtialar yönünden hükümsüzlük isteminin reddine karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay