“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 11/09/2012 tarih ve 2011/203-2012/135 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin YAMİ ibaresini içeren 2003/19116, 2004/43882 ve 99/015297 kod nolu ”… YAMİ” ve “Şekil + …” ve ”YAMİ” markalarının maliki olduğunu, markalarının tanınmış markalar haline getirildiğini, davalının ise 2005/25963 kod nolu YAMİ ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, bu başvuruya itiraz edildiğini ancak markaların ilgili olduğu emtialar farklı olduğu gerekçesi ile itirazın reddedildiğini, oysa davalı başvurusuna konu hizmetler ile müvekkil markasının ilgili olduğu emtiaların yakından ilişkili ve ekonomik anlamda birbirini tamamlayan mal ve hizmetlerinin gıda emtiaları ile ilişkilendirilebileceğini, ayrıca müvekkilinin markalarının tanınmış marka olduğundan farklı mal ve hizmetlerde de korunması gerektiğini, davalının kötüniyetli olduğunu, müvekkilinin markalarının tanınmışlığından faydalanma kastının olduğunu ileri sürerek …’nın 2007-M-5817 sayılı kararının iptaline ve markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, taraf markalarının ilgili olduğu mal ve hizmetlerin benzer olmadığını, ayrıca KHK’nın m. 8/4 madde şartlarının gerçekleştiğini davacının ispat edemediğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.


Diğer davalı vekili, davacı markalarının emtialar için tescilli ticari marka, müvekkili markasının ise hizmetler için tescilli hizmet markası olduğunu, davacı markalarının tanınmış marka olmadığını savunarak davanın reddine talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yeniden yapılan yargılama sonunda; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu 2005/25963 no’lu YAMİ ibareli marka başvurusu ile davacı itirazına gerekçe olarak gösterilen marka/markalar arasında bir ayniyet ve/veya ayırt edilemeyecek derecede bir benzerlik bulunduğu; ancak davacı tarafından dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin; toplumun ilgili kesiminin YAMİ markası ile ilgili bilgi ve farkındalık derecesinin yüksek olduğu; marka kullanımının süre, kapsam ve coğrafi alan olarak oldukça geniş ve yaygın olduğu; markanın hitap edilen tüketici kesimi tarafından refleks olarak algılanmakta olduğu hususlarını kanıtlayacak yeterlilikte olmadığı; bu nedenle de YAMİ markasının tanınmış marka olarak addedilemeyeceği; 2005/25963 no’lu YAMİ ibareli markanın 43.02 ve 43.03 alt gruplarına ilişkin olarak …’nın verdiği 05…2007 tarih ve 2007-M-5817 sayılı kararının yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulu kısmen reddi ile; … …’nın 05/…/2007 tarih 2007-M-5817 sayılı kararının 43 /01 grupla ilgili kısmı onandığından bu grup ile ilgili yeniden karar verilmesine yer olmadığına,iptal ile ilgili fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay