“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/04/2012 tarih ve 2009/99-2012/45 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili ile davalılar … Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve … … ve Yatak San. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 01.07.2014 günü hazır bulunan davacı vekili … ile davalılar … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “uyku merkezi” ibareli 09/01/2007 tarihli 2007/00395 sayılı 35. sınıfta kayıtlı markanın sahibi olduğunu, davalının ise haksız ve izinsiz olarak kendisine ait “…” ibareli markasının yanında bu markayı kullandığını, müvekkiline yakın yerlerde kötü niyetli davranıp yeni şubeler açtığını ileri sürerek, davalının müvekkilinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturan fiillerinin tespitini, durdurulmasını, önlenmesini, eski haline getirilmesini, tecavüz nedeniyle 75.000 TL. maddi ve ….000 TL. manevi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalılardan … Ltd. Şti. ve … A.Ş.’nin marka hakkına tecavüz oluşturan eylemlerinin kanıtlandığı, diğer davalı … Ltd. Şti.’ye karşı açılan davanın ise kanıtlanamadığı, salt gurup şirketi olmasının sorumluluğunu gerektirmediği, davalı … Ltd. Şti.’nin davacıya yakın yerlerde şube açması eyleminin haksız rekabet unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle davalılardan … Ltd. Şti. hakkındaki davanın reddine, davacı adına tescilli “uyku merkezi + şekil + slogan” markasının davalılar … A.Ş. ve … Ltd. Şti.’nin web sitelerinde ve reklamlarında kullanmasının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, önlenmesine, tecavüzün sonuçlarının giderilerek durumun eski haline iadesine, 18.000 TL maddi ve ….000 TL. manevi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte anılan davalılardan tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir.

…/…


Kararı, davacı vekili ile davalılar … A.Ş. ve … Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve mahkemece davacının 556 sayılı KHK.’nın 66/…-c maddesine göre talep edebileceği lisans bedelinin tespiti için görüşüne başvurulan bilirkişi raporunda, davacının markasını kullanan her iş yeri için en az (1.000) TL. lisans bedelinin, BK.’nın 42. maddesine uygun olduğunun belirtilmiş bulunmasına göre, davacı vekili ile davalılar … A.Ş. ve … Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekili ile davalılar … A.Ş. ve … Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİ ile hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalı … A.Ş. ve … Ltd. Şti’den alınarak davacıya verilmesine, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar … A.Ş. ve … Ltd. Şti’ne verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1.690,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılar … Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve … … ve Yatak San. Ltd. Şti’nden alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 0.90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 03.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay