“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/…/2012 tarih ve 2012/52-2012/298 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve  Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin FAVORİ ibareli tanınmış markaları bulunduğunu, ticaret unvanını 1992 yılında tescil ettirdiklerini, davalının ise ticaret unvanlarının ve markalarının kök unsurunun benzerini iltibasa yol açacak şekilde ticaret unvanında, mağazasında ve internet sitesinde kullandığını, eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, marka ve ticaret unvanlarına yönelik tecavüzün ve haksız rekabetin tespitini, menini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, müvekkilinin kardeşinin ilk olarak 1998 yılında FAVORİ GÜMÜŞ ibaresini kullandığını, işletmeyi 2000 yılında davalıya devrettiğini, haksız rekabete ilişkin talebin zamanaşımına uğradığını, uzun süre geçtikten sonra dava açılmasının iyiniyetle bağdaşmadığını, kendilerinin altın, gümüş üretimi yapmadıklarını, gümüş takıların satışını gerçekleştirdiklerini ileri sürerek asıl davanın reddini istemiş, karşı davada ise davacı-karşı davalının 2006/38517 nolu FAVORİ SİLVER ibareli marka tescili bulunduğunu, FAVORİ GÜMÜŞ ibaresi üzerinde önceye dayalı hakları olduğunu ileri sürerek, markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davacı-karşı davalının FAVORİ ibareli markasının 1993 yılından beri tescilli olduğu, yine 1992 yılında ticaret unvanını tescil ettirdiği, davalı-karşı davacının ticaret unvanın ise ……2000 yılında sicile kaydedildiği, ticaret unvanının kötüniyetle tescil edildiğine dair delil bulunmadığı, uzun süre sessiz kalınması nedeniyle ticaret unvanını kullanımının önlenmesine yönelik talebin hak düşümüne uğradığı, tarafların ürün ve hizmetlerinin aynı olduğu, FAVORİ ve FAVORİ GÜMÜŞ ibareleri arasında ayniyete yakın benzerlik bulunduğu, tüketicilerin markaların orijinini karıştırma ihtimali olduğu, karşı dava yönünden ise davacı-karşı davalının FAVORİ ibaresini ilk olarak 1993 yılında marka olarak tescil ettirdiği, gümüşün tasviri nitelikte bulunduğu, öncelik hakkına sahip olan davacı-karşı davalının seri marka oluşturduğu gerekçesiyle, hak düşümü nedeniyle ticaret unvanının kullanımının ve buna ilişkin marka haklarına tecavüz, haksız rekabetin önlenmesine ilişkin talebin reddine, dava konusu ibarenin davalı-karşı davacı tarafından markasal kullanımının, davacı-karşı davalının marka haklarına ve ticaret unvanına tecavüz oluşturduğunun tespitine, menine, hükmün ilanına, karşı davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön olmamasına, davalı hakiki şahıs adına tescilli ticaret unvanındaki FAVORİ kılavuz sözcüğünün terkini talebinin bulunmamasına, bu itibarla hükümsüz kılınmadığı sürece tescilli ticaret unvanının kullanımının haksız rekabet oluşturmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 04/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak-Yargıtay