“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 19/06/2012
NUMARASI : 2008/42-2012/150

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19.06.2012 tarih ve 2008/42-2012/150 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi A. G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ‘KIT KAT” ibareli tanınmış markaların bulunduğunu, davalının TPE nezdinde 2006 03643 sayılı çoklu tasarım tescili ve 2007 03788 sayılı çoklu tasarım başvurusunun sahibi olduğunu, bu ikinci başvurunun müvekkili tarafından bülten yayım aşamasında tespit edilerek itiraza konu edildiğini, itirazın halen TPE nezdinde incelendiğini, ancak bu görseli içeren ambalajların hali hazırda piyasada bulunduğunu, davalının endüstriyel tasarım tescil ve başvurularının müvekkilin ihdas edeni, gerçek ve öncelikli hak sahibi olduğu, yurtdışında da birçok ülkede tescillerle korunan özgün şekil markalarına ayniyet derecesinde benzeyip iltibas oluşturduğunu, davalıya haksız fayda sağlayacağını, yenilik ve ayırt edicilik şartlarını da içermediğini, ayrıca davalının “Merit” ve “Raund” ibareli ürünlerinin ambalajlarında bu tasarımları kullandığını, davalının müvekkilin şekil markaları yanında “KIT KAT” ürün ambalajındaki unsurları aynen taklit ettiğini, tüm bu eylemlerin iltibas, tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek 2006 03643 sayılı endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, 2007 03788 sayılı endüstriyel tasarımın, dava sonunda tescile bağlanmış olması halinde tescil tarihi itibariyle hükümsüzlüğünün tespitine ve sicilden terkinine, davalının, 2006/47946 ve 2006/47947 sayılı marka başvurularının müvekkilinin ŞEKİL markalarına ve “KİT KAT” ürün ambalaj kompozisyonlarına benzerlik ve iltibas oluşturduğunun tespitine, anılan marka başvurularının dava sonunda tescile bağlanmış olması halinde bunların hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, davalının hiçbir tescille korunmayan MERİT ve RAUND markalı ürün ambalajları ile müvekkilinin “KIT KAT” markalı ürün ambalaj kompozisyonuna iltibas ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, Karaman Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin dolduğunu, 554 ve 556 sayılı KHK’ya göre açılmış davaların ayrılması gerektiğini, dava konusu marka ve ambalajların iltibas oluşturmadığını, ürün ambalajlarının yeni ve farklı olduğunu, müvekkili adına tescilli 2006/3536 sayılı “Merit Şekil” markasının 47946 ve 47947 sayılı markalar için hak kazandıracağından davacının tescilsiz ambalajına değer verilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu 2007/03788 sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin iptal edildiği, bu halde de, bu tasarım belgesi ile ilgili davanın konusuz kaldığı, davalı adına tescilli 2006/03643 sayılı tasarım tescil belgesine konu tasarımın ise, bu tasarımla ilgili henüz TPE nezdinde tescil bavşurusunda bulunulmadan önce davacının KİTKAT ürün adlı çikolata biçimini gösterir ürün ambalajlı olarak piyasaya sunulduğu, bu iki ürün tasarımı görüntülerinin belirgin bir farklılık içermediği ve benzer olduğu, hükümsüzlük koşullarını taşıdığı, dava açıldığı sırada, henüz kesinleşmeyen ancak dava derdest iken kesinleştiği anlaşılan ve davalı adına tescil edildiği görülen 2006/47946–47947 sayılı markalarla ilgili yapılan değerlendirmede ise, ambalajlarda karıştırılmaya sebep olabilecek bir görsellik söz konusu olmadığı, her iki ürün ambalajlarını dikdörtgen şeklinde olmasının gofretlerin genellikle dikdörtgen şeklinde imal edildiği ve bu ürünü kapsayacak ambalajın da zorunlu olarak dikdörtgen şeklinde olacağı, yapılan karşılaştırmada ayrıca kompozisyonel anlamda da büyük benzerlik bulunmadığı, bu halde de, söz konusu ürünleri tüketecek olan orta düzeyde ve daha çok çocuklardan oluşacak tüketici kitlesi nezdinde davalı ürün ambalajları ile davalı markalarındaki şeklin karıştırılmayacağı, dolayısıyla iltibasa yol açılmayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile, 2007 03788 sayılı tasarım tescil belgesi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davalı adına tescilli 2006 03643 sayılı tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, her ne kadar davalı tarafça başvurusu yapılan 2006/47946 ve 2006/47947 sayılı marka tescil başvurularının işbu davanın açıldığı tarihte kesinleşmemiş olması nedeniyle marka hükümsüzlüğüne yönelik davanın erken açıldığı gerekçesiyle reddi gerektiği halde, mahkemece işin esası değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılmış ise de sonucu itibariyle davanın reddine ilişkin kararın isabetli bulunmasına göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Ancak, davacı vekili dava dilekçesinde davalının “Merit” markalı “iki katlı ürün ambalajının” da müvekkilinin “Kitkat” ibareli iki katlı ürün ambalajları ile benzediğini ve müvekkili aleyhine haksız rekabet oluşturduğunu iddia edip haksız rekabetin önlenmesini istediği halde, mahkemenin karar gerekçesinde bu talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapılmaksızın bu iddiayı da kapsayacak şekilde davanın reddine karar verilmesi eksik incelemeye dayalı olduğundan kararın açıklanan bu husus bakımından temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyizi itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay