“İçtihat Metni”Taraflar arasında görülen davadbozmaya uyularak verilen 09/04/2013 tarih ve 2012/282-2013/83 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 09/09/2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … ve davalılardan. vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkilinin 22.01.1997 yılında devraldığı, 1963 yılından bu yana gıda sektöründe yer alan ve paket halinde un üretimini ilk defa gerçekleştiren tanınmış bir marka olduğunu, söz konusu markayı aynı zamanda, renk, estetik ve yazılış karakteri ile grafik tasarımı yönünden ambalaj dizaynı olarak da kullandığını, davalılardann, tescilli markasını tescil edildiği gibi kullanmayarak, müvekkili markasının kompozisyonuna adeta monte etmek suretiyle kullanarak, ürünlerini bu şekilde piyasaya sürdüğünü, anılan davalının distribütörü olan diğer davalının ise, müvekkili markası ile iltibas yaratan söz konusu ürünlerin dağıtımını yaptığını ve davalıların bu suretle müvekkilinin marka hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek, markaya tecavüzün durdurulmasını ve giderilmesini, davalı markalarının hükümsüzlüğünü, marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilen emtialara ve bu emtiaların üretilmesine yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konulmasını, davalı markasını taşıyan her türlü tanıtım araçlarının ve bunların çoğaltılmasına yarayan klişelerin imhasını, her bir davalı için ayrı ayrı 5.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın tespit tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiş, davacı vekili 01.10.2004 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini, davalılardan. yönünden 44.979,13 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, müvekkilinin 1969 yılından bu yana faaliyette bulunduğunu ve söz konusu ihtilaflı ürününü 1991 yılından itibaren ” unvan ve markası ile piyasada satışa sunduğunu, müvekkili ve davacıya ait ambalajlarda ise, firmaların isimlerinin yazdığı ve birbirine benzemeyen işaretlerin kullanıldığını, tecavüzün söz konusu olamayacağını ve davacı taleplerinin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı … , diğer davalı ile 30.04.1999 tarihinde genel satıcılık sözleşmesi uzatılmayarak sona ermesine karar verildiğini, müvekkilinin distribütörü olmadığını savunarak, davanın husumet ve esas yönünden reddini istemiştir.Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalıların eylemlerinin davacının markasına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce faiz başlangıcı ve oranı yönünden davacı yararına bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1,008,95 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … Tic. A.Ş’den alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 1,581,75 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … n alınmasına, 09/09/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynak-Yargıtay