“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATI İLE)
TARİHİ : 14/02/2013
NUMARASI : 2010/112-2013/89

Taraflar arasında görülen davada Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/02/2013 tarih ve 2010/112-2013/89 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı A.Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04.09.2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalılardan A.Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. vekili Av K.U. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 1994/155936 ve 159858 nolu Bİ. S. ibareli, 2001/15332 nolu S. ibareli markaları, 2010/1395 nolu B. S.+şekil ibareli marka başvurusu ve 2001/1349-21.1 nolu çoklu tasarımların sahibi olduğunu, davalının “Mine Mine Jasmine” marka ile piyasaya sürdüğü “ürün ambalajının” müvekkilinin marka, tasarım tescil belgelerinden doğan haklarını ihlal ettiğini ve haksız rekabet yarattığını, davalının tescilli ambalaj tasarımı ya da markası bulunmadığını, ancak piyasaya sürüdüğü ürün ambalajındaki renk, şekil ve kompozisyonun müvekkilinin marka ve tasarımları ile iltibas yaratacak benzerlikte olduğunu, davalının kötüniyetle müvekkili ürününe yaklaşma çabası içinde olduğunu ileri sürerek, davalı tarafın müvekkilinin marka ve endüstriyel tasarım tescilinden doğan haklarına tecavüzünün ve haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, tescil veya tescil başvurusu yapılmış ise tescile bağlanması halinde hükümsüzlüğüne ve terkinine, ambalaj vs’nin toplatılmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalı A.Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekili, müvekkilinin ürün ambalajının davacının tescilli marka ve tasarımları ile benzer olmadığını, davacının 2010/1395 nolu B.S.+şekil ibareli marka başvurusunun da dava tarihi itibariyle tescile bağlanmadığını, davacının kullanımla ayırt edicilik kazandırdığını da ispata yarar delil sunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre, davalı A. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.’nin üretmiş olduğu “M. M. Jasmine” ürününün, davacının ürettiği “B. S.” ürünü ile benzerlik iltibas yarattığı, davalının ürünü ile davacı tarafın ürününün kıyaslanması halinde tüketicinin ayıramayacağı tonlamanın mevcut olduğu, ambalaj yönünden ayırt edici özelliğinin bulunmadığı, bu hususların davacı yönünden haksız rekabet oluşturduğu, davalılar arasında ise ürünün üretim ve pazarlama yönü ile işbirliği bulunduğu, 554 sayılı KHK’nın 48/a, 556 sayılı KHK 9 ve 61 maddeleri çerçevesinde davacının davasının kabulüne, davalılarca üretim ve pazarlaması yapılan M. M. Jasmine ibareli ürün ambalajının davacının tescilli marka ve şekil markalarına kullandığı şekil ve ambalaj kompozisyonlarına 556 sayılı KHK’nın 9 ve 61. maddesi gereğince benzerlik ve iltibas yarattığının tespitine, tecavüzün önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, 554 sayılı KHK’nın 48/a maddesi gereğince benzerlik ve iltibas yarattığının ve davalının ürün ambalajının ayırt edici özelliğinin bulunmadığının tespitine, tecavüzün önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, TTK gereğince iltibas ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine tecavüzün önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, imhasına, tescil başvurusu yapılmış ise tescile bağlanması halinde hükümsüzlüğüne ve terkinine, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalı A Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalının piyasaya sunduğu bisküvi emtiasının üzerindeki renk, şekil ve yazıdan oluşan ambalaj kompozisyonu ve tanıtıcı işaretlerinin, davacı adına tescilli marka ile iltibas oluşturacak derecede benzer olması nedeniyle marka hakkına tecavüz oluşturmasına ve aynı zamanda da tescilsiz ambalaj kompozisyonun 6762 sayılı TTK’nun 57/5 uyarınca haksız rekabete yol açacak nitelikte bulunmasına göre, davalı A. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Ancak, mahkemece davalı kullanımının aynı zamanda davacı adına tescilli 2001/01349-21.1 nolu tasarım hakkına tecavüz ettiğinden bahisle “554 sayılı KHK’nın 48/a maddesi gereğince benzerlik ve iltibas yarattığının ve davalının ürün ambalajının ayırt edici özelliğinin bulunmadığının tespitine, tecavüzün önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına” da karar verilmiştir. Oysa, 554 sayılı KHK’nın 3. maddesi uyarınca “tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” ifade eder. Somut uyuşmazlığa konu davalının “M. M. Jasmine” ibareli sarı renk kullanımı ile davacı adına tescilli 2001/01349-21.1 nolu tasarım arasında görsel olarak bilgilenmiş kullanıcı nezdinde bir karışıklığa yol açacak şekilde benzerlik olmadığı halde yazılı şekilde tasarım hakkına tecavüzün tespitine, önlenmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.


Ayrıca, davalı tarafça herhangi bir tasarım başvurusu yapılmadığı gibi böyle bir tescilin de bulunmadığı dosya kapsamından anlaşıldığı halde, mahkemece infazda tereddüde yol açacak şekilde “Tescil başvurusu yapılmış ise tescile bağlanması halinde hükümsüzlüğüne ve terkinine” şeklinde karar verilmesi de doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:

 Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı A. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı A. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın anılan davalı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı A. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.’ye verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde davalı A. Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.’ye iadesine, 12.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay