“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/01/2013 tarih ve 2007/398-2013/30 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin Japonya’dan ithal edip sattığı …. marka dikiş makinelerinin Çin malı ve dayanıksız olduğunu piyasaya yayan davalı eyleminin haksız rekabet oluşturduğunu, davalının beyanları ile müvekkili mallarını kötülediğini ve satışları olumsuz etkilediğini ileri sürerek haksız rekabetin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine ve 5.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini savunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacı dikiş makinalarını kötülemediğini savunarak davanın reddini istemiş, karşı dava olarak davacının …. ibareli dikiş makinası satmadığı halde üretici firma ismindeki …. ibaresini ön plana çıkarmak ve markasal bir kullanım yaratmak suretiyle sanki …. markalı dikiş makinesi satıyor algısı oluşturduğunu, bu durumun da müvekkilinin tescilli …. markası dikiş makinalarının satışını olumsuz etkilediğini ileri sürerek mahrum kalınan kar karşılığı olarak 6.000,00 TL maddi ve 6.000,00 TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca esas dava bakımından davalı-karşı davacının aldatıcı ve kötüleyici hareketlerle davacı-karşı davalı satışlarını etkilediğine ve haksız rekabet yarattığına dair yeterli delil bulunmadığı, karşılık dava bakımından ise davacı-karşı davalının “….” değil “…. ” markalı dikiş makinasını ithal edip sattığı, davalı-karşı davacının marka hakkı sahibi olmadığı, bu suretle davayı açmaya yetkili bulunmadığı gerekçesiyle her iki davanın da reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.Yargıtay Kararı1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2- Asıl dava, haksız rekabetin tespiti, sonuçlarının ortadan kaldırılması ile maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Davacı-karşı davalının iddiasını ileri sürüş biçimi, davalının söz ve eylemleri ile ürünleri hakkında gereksiz yere incitici beyanlarla kötülediği yönünde olup, dosya kapsamında yaptırılan bilirkişi incelemelerinde de haksız rekabet unsurunun oluştuğu mütalaa edilmesine rağmen mahkemece bu hususa neden itibar edilmediği açıklanmadığı gibi, esas davanın reddi gerekçesi dahi anlaşılamamaktadır.

 Bu itibarla mahkemece eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamış, davacı-karşı davalının temyiz itirazlarının kabulü ile esas dava yönünden hükmün bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı-karşı davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan karşı davanın ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile esas dava kararının BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı-karşı davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacı-karşı davalıya iadesine, 02.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay