“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/04/2012 tarih ve 2009/164-2012/107 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2007/56712 sayı ve …. ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki ….ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı …’ne başvuruda bulunduğunu, itirazlarının nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, oysa söz konusu markaların işitsel ve görsel olarak benzer olduğunu, davalı markasının herhangi bir ayırt ediciliğinin bulunmadığını, bu nedenle davaya konu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, 2009-M-1427 sayılı YİDK kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunmuştur.
Davalı şirket vekili, müvekkili şirket tarafından tescili talep edilen …. ibaresinin davacının iddialarının aksine, davacıya ait markalardan farklı olduğunu, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, haksız yarar sağlanacağı savlarının da dayanaksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca başvuru kapsamında yer alan ve çekişmeli bulunan 29 ve 30. sınıflara dahil emtianın ortalama tüketicilerinin gıda ürünleri alıcılarından oluştuğu, bu tüketici kitlesinin alışkanlıkları, eğitim ve eğilimleri, anılan mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları, satın almaya ayrılan süre, alım sıklığı, birbirileri yerine ikame olanağı itibariyle, itiraza dayanak 157867 sayılı “Kent+Köfte Harcı” ibareli markanın kapsamındaki “köfte harcı” emtiası ile başvuru kapsamındaki “Hardal, biber, sirke, sos, çeşniler, baharatlar” emtiasının aynı yada benzer oldukları, davacı markası ve emtialar yönünden karıştırılması ihtimalinin ve KHK’nin 8/1-b hükmü anlamında tescil engelinin bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, … YİDK’nın 2009-M-1427 sayılı kararının “Hardal, Biber, Sirke, Sos, Çeşniler, Baharatlar”
emtiaları yönünden kısmen iptaline; davalı şirket adına tescil edilen 2007/56712 sayılı markanın “Hardal, Biber, Sirke, Sos, Çeşniler, Baharatlar” emtiası ile sınırlı olarak kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay