“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.04.2013 tarih ve 2010/140-2013/95 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının 2005/49646 sayılı “Serttreyler s+şekil” markasını 30/06/2009 tarihinde devraldığını, davalıların izinsiz olarak söz konusu markayı kullandıklarını, davalıların eylemlerinin müvekkilinin marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, markaya tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesini, 25.000,00 TL. maddi ve 25.000,00 TL. manevi tazminatın, temerrüt faizi ile birlikte tahsilini, davacıya ait markaya tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren ürün ile bu ürünleri üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el konulmasını, el konulan ürünler üzerinde müvekkiline mülkiyet hakkı tanınmasını, el konulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesini veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhasını, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davalıların kamyonların yan tarafına monte edilen metal tabelada “…” ibaresini markasal olarak kullandıklarını, “…” ibaresinin müvekkilin ticaret sicilinde tescilli unvanı olduğunu, diğer davalı … Ltd. Şti’.nin de ticaret sicilinde tescilli olmasına rağmen faal bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulüne, davacının “Sert” ibareli markasına davalının tecavüzde ve haksız rekabette bulunduğunun tespiti ile men ve ref’ine, davalının “sert” ibaresini markasal kullandığı ilan, afiş, broşür, fatura vb materyaller ile markayı taşıyan araç var ise öncelikle tecavüzlü ibarenin mümkün ise silinmesine, silinmeyecek olanların toplatılarak imhasına, takdiren 10.000,00 TL. maddi ve 10.000,00 TL manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, karar özetinin ilanına karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 1.049,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 14.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay