“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/07/2013 tarih ve 2012/45-2013/154 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 29, 30 ve 32. sınıflarda yer alan mal ve hizmetlerde tescili için 18.11.2008 tarihinde yapılan 2008/66687 numaralı “… şekil” ibareli marka başvurusunun yayınına davalı tarafından itiraz edildiğini, yapılan itirazın reddi üzerine davalının … YİDK nezdinde 30. sınıfta tescilli 153362 no’lu “şekil” 2001/01…no’lu “şekil” , 2007/57… no’lu markaları ile benzerlik oluşturduğu iddiasıyla yapmış olduğu itirazının müvekkilinin marka başvurusunun 30. sınıfta yer alan “Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler, kokolinler, tartlar, kekler, karamel dolgulu şekerleme ve çikolatalar, dondurmalar, yenilebilir buzlar” sınıflarının çıkartılarak kısmen kabulüne karar verildiğini, dava konusu marka başvurusunun esas unsuru olan “…” ibaresinin 2003/23…no ile müvekkili adına tescilli olduğunu, redde mesnet 15… ve 2001/01… no’lu şekil markalarının hükümsüzlüğü için de dava açıldığını, müvekkilinin marka başvuru ile davalının redde mesnet markaları arasında tüketici nezdinde iltibas yaratacak bir benzerlik bulunmadığından, … YİDK’ın 26.12.2011 tarih, 2011-M-4966 no’lu kararının iptaline kısmen reddedilerek başvurunun mal listesinden çıkartılan sınıflarda da tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı şirket vekili, müvekkilinin dünya çapında 4. büyük çikolata ve şekerleme üreticisi unvanına sahip olup, “KINDER BUENO” markası üzerinde münhasıran hak sahibi olduğu gibi, bu ürünlerine ilişkin ambalaj tasarımı ve orjinal ürün şekillerini de 153362 ve 2001 01134 sayılı tescilli markaları ile koruma altına aldığını, müvekkilinin “KINDER BUENO” markalı ürünleri için yaratmış olduğu özgün ürün şeklini kapsayan 2007 7218 sayılı tescilli şekil markasının da bulunduğunu, müvekkilinin redde mesnet markaları ile dava konusu marka başvurusunun iltibas yaratacak nitelikte benzer olup, davacının başvurusunda kötüniyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı başvurusunun konusu olan “…+ŞEKİL fındıklı” ibare ve biçimli işaretin, biçim, renk ve düzenleme tarzı itibariyle davalının 19.01.2001/1134, 31.01.1994/153362 (1079) ve 2007/57218 sayılı markaları ve bu markaları içeren KİNDER BUENO ibareli ürün ambalaj kompozisyonu ile ortalama alıcı kitlesini iltibasa düşürebilecek derecede benzer mahiyette olduğu, ürünlerin aynı tür oldukları, reddedilen ürünlerin alıcısı konumundaki ortalama tüketici ve yararlanıcı kitlesinin bu iki markayı ilişkilendirmesinin kaçınılmaz olduğu, esasen davacının yargılama konusu 2008/66687 sayılı marka tescil başvurusunun, kendisine ait 2004/40332 sayılı marka tescil başvurusu ile ayırt edilemeyecek derecede aynı olup, işbu marka tescil başvurusunun davalının markalarına iltibas yarattığı hususunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğu, öte yandan davacının anılan biçimi taşıyan marka ve ürün ambalaj kompozisyonunun özellikle çikolata, şekerleme ve benzeri ürünlerle ilgili sektörde yazılı ve görsel tanıtım araçları ile gerçekleştirilen reklâm, uzun süreli kullanım ve yaygın dağıtım ile belirli bir bilinirlik ve tanınmışlık elde ettiği, davalı markasının reddedilen ürünlerle ilgili sektörde olduğu ve davalının elde ettiği bilinirliğin davacı tarafından bilinmemesinin olanaksız bulunduğu, bu nedenle başvurunun tescilinin davalı markalarının ve kullanım biçiminin ilgili sektördeki bilinirliğinden haksız yararlanma sağlayabileceği ayrıca, davacının “…+ŞEKİL fındıklı” ibareli markasının, kendi işletmesi ile özdeşleşmiş asli unsurlarını içeren, işletmesel köken itibariyle önceki tescilli markası ile bağlantılı olduğu mesajını açık biçimde veren, önceki markaların serisi olarak algılanmasında tereddüt bulunmayan, tüketici nezdinde bıraktığı ayırt edici izlenimi koruyan, asli unsur yanında bazı ekler de içeren, davalının markasından bağımsızlaşmış, yeni ve seri bir marka olduğundan bahsedilebilmesinin olanaksız olduğu, zira … ibaresine eklenen yeni unsurlar itibariyle davalı markalarıyla iltibasa neden olduğu, onun için, davacının yargılama konusu son başvurusunun konusu olan işaretin, seri markaların tescil edilebileceğine ilişkin yargısal kararla ortaya konulan ilkeden yararlanmasının mümkün olmadığı, “…” ibaresinin davacının ticaret unvanının ayırıcı unsuru olmasının da belirtilen kabulleri değiştiremeyeceği, zira ticaret unvanı ve markanın fonksiyonlarının farklı olduğu, bu nedenlerle davalı kurum kararının hukuka uygun bulunduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 14/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay