“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/05/2013 tarih ve 2011/614-2013/341 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…+şekil” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalının ise …. markasının sahibi olduğunu, ancak davalının adına tescilli markayı tescil edildiği gibi değil de müvekkili markasına yaklaştırarak … şeklinde kullandığını, bu durumun haksız rekabete ve marka hakkına tecavüze yol açtığını ileri sürerek markaya vaki tecavüzün tespitine, men’ine, ref’ine, haksız rekabetin tespitine ve önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, tescilli marka kullanımının haksız rekabet yaratmayacağı kaldı ki davacı emtiaları il müvekkili emtiaların birbirinden farklı olduıunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalının fiili kullanımında tescilli markasının aksine … ibaresinin “Doğ-Han Malatya” ibarelerine göre daha büyük puntolarla yazıldığı, … ibaresinin ön plana çıkartılmış olduğu, davalının markasal kullanımlarının davacıya ait 161450, 2006/16046, 2001/21071 sayılı markalar ile büyük oranda benzeştiği, bu benzerliğin iltibas ihtimali açısından gerekli olan görsel, işitsel ve anlamsal benzerlik durumlarının her üçünü de kapsadığı gerekçesiyle davalının “…” ibaresini kullanmasının davacıya ait 161450, 2006/16046, 2001/21071 nolu … ibareli markalara tecavüz oluşturduğunun tespiti ile tecavüzün durdurulmasına ve önlenmesine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay