“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22/11/2012 tarih ve 2012/379-2012/751 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 03.06.2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davalılar vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” olarak bilgisayar ve elektronik ev aletleri satışı ile iştigal eden sektörün en büyük firmalarından biri olduğunu, davalı …’ın yetkilisi olduğu davalı şirketin müvekkilinin tam karşısında “…. Bilgisayar” ibaresini içerir şekilde “…”, “…com.tr” marka ve işaretlerini içeren tabela kullanarak iltibasa yol açtığını, markaya tecavüz eyleminde bulunduğunu ileri sürerek, marka hakkına tecavüz teşkil eden tabelaların sökülmesini, toplanmasını ve tecavüzün önlenmesini ve 2.000 TL manevi, şimdilik 1.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, müvekkilinin …. ibaresini 1997 yılından beri tescilli ticaret unvanı olarak kullandığını, anılan ibareyi kullanımının davacının markası ile iltibas oluşturmadığını savunarak, davanın husumet, zamanaşımı ve esas yönünden reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine davacı yararına bozulmuş, bozmaya uyulmuş, davacının …. Computer, …. Bilgisayar, …. Techno, …. Computer&Elektronics ibareli markalarını, tabelalarında ve basılı tanıtım broşürlerinde kullandığı, Gold ibaresini ön plana çıkararak kendisini tanıttığı, markalarını 01/07/2004 tarihinde TPE’de tescil ettirdiği, davalının …. Bilgisayar … ticaret unvanı ile şahıs firması kurarak “… …. Bilgisayar” markasını 31/08/2004 tarihinde tescil ettirdiği, davacı adına tescilli markalarda yer alan “Gold” ibaresinin, markanın asli unsuru niteliğinde ve çekirdek sözcük olduğu, davalının, “… …. Bilgisayar” ibaresini marka olarak tescil ettirmesine rağmen, tescil etirdiği şekilde kullanmadığı, sadece “….” şeklinde kullandığı, bu şekilde kullanımın, davacı şirketin tescilli markalarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği, iltibasa neden olduğu, sözkonusu fiilin davacıyı manevi olarak zarara uğrattığı, 556 sayılı KHK’nın 62/1-b maddesi uyarınca davacı lehine 2.000,00 TL manevi tazminata karar verildiği, davacının maddi zarar ve zarar miktarını ispat edemediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 112,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 03.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay