“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/03/2013 tarih ve 2012/48-2013/37 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının müvekkili adına tescilli tanınmış U.S…. markasını ve logosunu marka kapsamındaki ürünlerde kullanarak satışa sunduğunu ileri sürerek, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi, ürünlerden markanın silinmesini, silinmesi mümkün olmayanların imhasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin tescil başvurusunu yaptığı markayı kullandığını, ayrıca… ibaresinin de marka olarak değil ürün tanımlayıcı olarak kullanıldığını, daha önce davacının Türkiye distribütörü Aydınlı firmasından ürün aldığını ancak 2010 yılından sonra bu firma ile ilişkisinin sona erdiğini dolayısıyla da davacıya ait markanın 2010 yılından beri ürünlerde kullanılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı tarafça 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde incelemeye esas alınan ürünlerin kendisine ait olmadığı savunulmuş ise de, davacı tarafça bu ürünlere ait satış faturalarının sunulduğu gibi üründe davacının unvanının ayırt edici unsurunun da kullanıldığı, davalı, kendisinde yakalanan ürünler için marka başvurusu yaptığını savunmuş ise de, tespit dosyasındaki ürünlerdeki kullanımı tesciline uygun olmayıp U.S…. ve ata binen insan figürü şeklinde olduğundan davalının kendi marka haklarına dayanmasının da haklı bulunmadığı, davalının, davacının markalarını ayniyete yakın benzerlikte marka kapsamındaki aynı ve benzer tekstil ürünlerinde kullandığının sabit olduğu gerekçesiyle, davalının, davacının tescilli tanınmış U.S…. ibarelerinden oluşan markalarıyla iltibas oluşturan U.S…. marka ve ata binen insan figürü ve şekli kullanmasının davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, tecavüzün önlenmesine, markanın ve logonun davalı tarafından ürün, tanıtım, ticari evrak, tabelalarda kullanımının önlenmesine, silinmesine ve çıkartılmasına, silinmesi ve çıkartılması mümkün olmayanların toplanıp imha edilmesine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 05/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay