“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 06/06/2013 tarih ve 2010/105-2013/283 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl davanın davacısı birleşen davanın davalısı Erhan Reklam Ltd. Şti. Vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada; Davacı Erhan Reklam Ltd. Şti. vekili, direk sabitleme aparatı başlıklı buluşlarının 2007-9202 numarası ile …. de adlarına tescilli olduğunu, bu buluşun …. nezdinde faydalı model belgesi ile korunduğunu, davalı şirkette müvekkil ile aynı sektörde faaliyet yürüten rakip firmalardan olduğunu, davalının müvekkilin buluşunu hukuk ve yasalara aykırı olarak üreterek pazarladığını, … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimliği’nin 2010/62 değişik iş dosyası ile tecavüzün tespit edildiğini, davalının müvekkil buluşuna tecavüz ederek ve haksız rekabet kurallarına aykırı üretimini İstanbul Bahçelievler Belediyesine, İstanbul … Belediyesine, İstanbul Esenyurt Belediyesi’ne sattığını ve son olarak da …. Belediyesi’ne üreterek teslim etmeyi taaahhüt ettiğini, davalının 551 sayılı KHK’nın ve Haksız Rekabet hükümlerine aykırılık teşkil eden eylemleri neticesinde yaklaşık 500.000 TL kaybı olduğunu, davalının da müvekkil buluşunun sağladığı maliyet tasarrufu ve ekstra kazanç elde ettiğini iddia ederek, davalının faydalı modelden kaynaklı haklarına tecavüze son verilmesini, davalı tecavüzünün dava sonuna kadar ihtiyaten durdurulmasını, müvekkilin uğradğı zararlar için şimdilik 5.000 TL maddi tazminatın ve 5.000 TL manevi tazminatın ihtar tarihinden itibaren işletilecek ticari avans faizi ile davalıdan tahsiline, mahkeme kararının ilanına, müvekkil buluşunu üretmeye yarayan davalı uhdesindeki araç ve makinelere ve üretilmiş ürünlere el konularak imhasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada; Davalı Çeliksa Reklam Ltd. Şti. vekili, dava konusu ürünün dünyanın birçok yerinde uzun yıllardan beri kullanılmakta olduğunu, bu tür bir malzemenin buluş olarak nitelendirilerek patent konusu olamayacağını, bu ürünün müvekkili şirketin çalışmakta olduğu sektörde yaygın olarak kullanılmakta olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Birleşen davada; davacı Çeliksa Reklam Ltd. Şti. vekili, davalının 31.12.2007 tarihinde ….’ye başvurarak direk sabitleme aparatına ilişkin harcı alem olan ürüne haksız ve kötü niyetli olarak faydalı model belgesi aldığını, trafik ve yön levhalarının zemine sabitlenmesini sağlayan aparatların uzun yıllardan beri piyasada bulunduğunu, davalıya ait faydalı modelin daha önce var olan direk sabitlemede kullanılan malzemelerden farklı bir özellik taşımadığını bu nedenle 551 sayılı KHK’nın patent verilebilirlik şartlarını haiz olmadığını iddia ederek davalıya ait 2007/09202 nolu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilemesini talep ve dava etmiştir.


Birleşen davada; Davalı Erhan Reklam Ltd. Şti. vekili, davacının iddialarını tarafına ait olmayan ve hiçbir şekilde lisans da almadığı 3. kişinin …. 2003/01370 numaralı incelemesiz patentine dayandırdığını , davacının bu davayı açma ehliyetine sahip olmadığını, davacının hukuka aykırı kullanım ve ihaleleri nedeniyle müvekkilin ciddi zararlarda karşı karşıya kaldığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, birleşen dava bakımından; faydalı modele konu olan buluşun başvuru tarihi itibariyle yenilik içermediğinden davanın kabulü ile 2007/09202 sayılı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmiş, asıl dava bakımından ise; faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmış olması nedeniyle hükümsüzlüğün geriye doğru etkili olduğu, tescil tarihinden itibaren faydalı model belgesinin hükümsüz sayıldığı, davalı tarafın haksız rekabete göre bir kullanımının da bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı,asıl davanın davacısı- birleşen davanın davalısı Erhan Reklam Ltd. Şti vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, asıl davanın davacısı birleşen davanın davalısı Erhan Reklam Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davanın davacısı birleşen davanın davalısı Erhan Reklam Ltd. Şti. Vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 26,10 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11/06/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay