“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/02/2013 gün ve 2010/71-2013/13 sayılı kararı onayan Daire’nin 14.04.2014 gün ve 2014/257-2014/7354 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin 1974 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini, ticaret hayatına başladığından beri “…” markasını kullandığını, … nezdinde 26.1.1994 tescil tarihli, … nolu, 30. sınıfta tescilli “…”, 23.1.1998 tescil tarihli, … nolu, 29. sınıfta tescilli “…+şekil”, 19.10.2001 tescil tarihli, 2001-… nolu, 29, 30 ve 31. sınıfta tescilli “…”, 21.2.2003 tescil tarihli, 2003-… nolu, 22, 30, 31. sınıfta tescilli “…”, 21.2.2003 tescil tarihli, 2003-… nolu, 22, 30, 31. sınıfta tescilli “…” ibareli markalarının bulunduğunu, “…Ticaret AŞ” şeklindeki ticaret unvanının … Ticaret ve Sanayi Odasına … ticaret sicil numarasıyla 5.3.1976 tarihinde tescil ettirildiğini, ticari faaliyetleri neticesinde markasının tanınmış marka statüsüne geldiğini, davalının sahibi olduğu 19.6.2008 koruma tarihli ve 2008-… sayılı “…” ve 10.1.2008 koruma tarihli 2007-… sayılı “…” ibareli markaların müvekkili şirkete ait markalarla iltibasa mahal verir nitelikte benzediğini, davalının ticaret unvanında yer alan faaliyet alanları dışındaki sınıflar yönünde de markalarını tescil ettirdiğini, ileri sürerek davalı adına … nezdinde 2008-… ve 2007-… noda tescilli “…” ve “…” ibareli markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, talebin kabulü halinde markalara ilişkin kullanımın yasaklanmasına ve ürünlere el konulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 14.04.2014 gün 2014/257 E, 2014/7354 K sayılı ilamında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 17.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay