“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/03/2016 tarih ve 2012/162-2016/39 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ”… Tv” konusunda patentinin bulunduğunu, TPE nezdinde tecilli 2010/02121 sayılı patentinin davalı tarafça ”… … Tv” adlı televizyonlarla kullanılarak ihlal edildiğini, davalının, müvekkilin … Tv marka başvurusu nedeniyle, müvekkilinin marka hakkını da ihlal ettiğini, davalıya yapılan uyarıya rağmen sonuç alınamadığını iddia ile davalının ”… … Tv destekli … Televizyon” adı altında piyasada satılan malların üretim ve satışının durdurulmasını, bunlara el konulmasını, toplatılmasını, imhasını, 50.000 TL maddi tazminatın davalıdan ticari faiz ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının patentinin incelemesiz patent olduğunu, bu patentin incelemeli patente dönüştürülmesi için müvekkili tarafından TPE’ye 06/11/2012 tarihinde başvuruda bulunulduğunu, 2010/02121 sayılı patent ile ilgili bu başvurunun sonucunun beklenilmesi gerektiğini, davacının patentiyle ilgili olarak yapılan incelemede, buluşun yenilik ve buluş basamağı konusunda X kategori olarak değerlendirildiğini, dolayısıyla patentlenebilirlik koşullarını taşımadığını, patent korumasının söz konusu olmayacağını, ihlal iddialarının yersiz ve dayanaksız olduğunu, davacı tarafın marka korumasıyla ilgili iddia ve taleplerinin de herhangi bir dayanağının bulunmadığını savunarak incelemeli patent dönüşüm başvuru sonucunun beklenilmesini ve davanın reddini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacının dayandığı 2010/02121 sayılı incelemesiz patentin, incelemeli patente dönüşümü için davalı tarafça başvuru yapıldığı, TPE tarafından yürütülen inceleme sonucunda davacının patentinin patentlenebilirlik kriterlerine sahip olmadığı gerekçesiyle patent başvurusunun reddedildiği ve 23/11/2015 tarihli TPE bülteninde yayınlandığı, dolayısıyla başlangıçta incelemesiz patent sahibi olan davacı tarafın patent korumasının baştan itibaren mevcut olmadığı, incelemesiz patent koruması ortadan kalktığı, 551 sayılı KHK hükümlerine göre koruma talep etmesi mümkün olmadığı ve herhangi bir marka ihlali de somut olarak iddia ve ispat edilemediğinden davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay