“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/12/2013 gün ve 2013/198-2013/286 sayılı kararı bozan Daire’nin 30/06/2014 gün ve 2014/5370-2014/12489 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkili … Ltd. Şti’nin “…” ibareli markası bulunduğunu, yine diğer davacının ticaret unvanında da “…” ibaresinin olduğunu, davalının ise müvekkillerin marka ve unvanını haksız olarak kullandığını, taraf şirketlerin amaç ve faaliyetlerinin örtüştüğünü, davalının belirtilen ibarenin kullanıldığı internet sitesi alan adı bulunduğunu, haksız rekabete neden olduğunu ileri sürerek, marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulüne, bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen diğer talepler hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 30.06.2014 gün 2014/5370 E, 2014/12489 K sayılı ilamında yazılı gerekçelerle davalı yararına bozulmuştur.


Davacılar vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Mahkemesi


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacılardan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 17/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay