“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …(KAPATILAN) 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …(Kapatılan) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/02/2015 gün ve 2011/256-2015/22 sayılı kararı onayan Daire’nin 08/02/2016 gün ve 2015/6607-2016/1068 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkiline ait TPE nezdinde tescilli bulunan “drenaj düzeneği” buluş başlıklı patentin bulunduğunu, davalı tarafın “Evi Duş Kanalları” isimli ürünleri üretip piyasaya sürerek müvekkilinin patent hakkına tecavüz ettiğini, tecavüze ilişkin bilimsel mütalaa alındığını, davalıya çekilen ihtarnameye rağmen tecavüzün devam ettiğini ileri sürerek davalı tarafın ürünlerinin müvekkilinin patentinden doğan haklarına tecavüz ettiğinin tespitini, ref’ini, men’ini, bu ürünlerin ve üretiminde kullanılan araçların toplatılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 4,60 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 07/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay