“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Mahkemesi’nce verilen ….02.2014 tarih ve 2013/252-2014/33 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili tarafından yapılan 2012/63038 ve 2012/63029 sayılı “apel foam ” ve “…” unsurlu marka başvurularının, 2000/15077 sayılı ve “…” unsurlu markaya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu gerekçesiyle ve KHK 7/1 (b) m. uyarınca … … kararlarıyla reddedildiğini, oysa müvekkilinin ticari faaliyetinde … ifadesini uzun yıllardır kullanıldığını, bu kullanımı gösterir ilgili markalara ilişkin ticari kayıtlar mevcut olduğunu, bütünsel olarak değerlendirildiğinde markaların ve tescil kapsamlarının birbirlerinden farklı olduğunu, ileri sürerek … kararının iptaline ve müvekkiline ait marka başvurusunun ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, iptali istenen … kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Diğer davalı davaya cevap vermemiş duruşmalara da katılmamıştır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı şirketin … kararının alınmasına bir dahlinin olmadığı gerekçesiyle, bu davalı yönünden davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davacı şahıs yönünden davanın aktif husumet yokluğundan reddine, davacı başvurusundan çıkartılan 35.06′ daki perakendecilik hizmetleri ile davalı markasının perakendecilik hizmetleri ve mal türlerinin farklı olduğu gibi, davacı başvuru markalarının “…” ve “…” ibareleri ile özgün şekil unsurundan oluşan üç boyutlu şekil markası oldukları, ret gerekçesi markanın ise “…” unsurundan oluşan karma marka olduğu, markalar arasında bilinçli özelliği haiz tüketici kitlesine hitap eden dava konusu 35.06 alt gruptaki hizmetler yönünden markalar arasında ilk bakışta ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunmadığı, …’nin KHK’nın 8/1(b) maddesi uyarınca inceleme yapıyormuş gibi hareket ettiği, oysa KHK 7/1 (b) de ilk bakışta fark edilemeyecek ölçüde
benzerlik şartı aranırken, KHK 8/1 (b) m. de bağlantı kurdurtacak ölçüde benzerlik araştırmasına gidilmesi gerektiği, … kararının dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle … aleyhine açılan dava yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, ….09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay