“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINA


Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/03/2016 tarih ve 2015/140-2016/61 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış … ibareli 42.sınıf hizmetleri de içeren 186433, 2002/24278, 2003/26046, 2007/31018, 2007/31020, 2009/45261, 2003/26046, 2007/31015, 2007/31016 sayılı tanınmış markaların sahibi olduğunu, ticaret unvanının ayırıcı unsurunun da … ibaresinden oluştuğunu, bir kısım markalarının da …, … ve … ibarelerinden oluştuğunu, davalının ….06.2013 tarihinde “terabim bilgisayar web-yazılım merkezi” ibareli 42.sınıf hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, 2013/54086 sayılı başvurunun tanınmışlık ve iltibas nedeniyle reddi istemiyle itirazda bulunduklarını, ancak önce Markalar Dairesi ve nihai olarak …’nın 2014/M-16772 sayılı kararıyla haksız olarak itirazı reddettiğini, başvurunun tescilinin müvekkili markalarıyla iltibasa neden olacağı gibi onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağını, itibar ve ayırt edici karakterine zarar vereceğini ileri sürerek … kararının iptaline ve davalı markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili ve diğer davalı …, görsel, sescil ve anlamsal olarak bütünü itibariyle bıraktıkları umumi intiba bakımından başvuru konusu işaret ile davacı markalarının iltibasa neden olmayacağını, terabim bilgisayar-web-yazılım merkezi ibaresinin birbütün olarak algılanacağını, davacı markalarının tanınmışlığından yararlanmasının onun itibarı ve ayırt edici karakterini zedelemesinin mümkün olmadığını, markaların bütün olarak korunabileceğini savunarak davanın reddini istemişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu markaların benzer olmadığı, ortalama tüketicilerin markalar arasında bir ilişkilendirme kurmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, …/09/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay