“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/12/2013 gün ve 2013/37-2013/236 sayılı kararı onayan Daire’nin 30/06/2014 gün ve 2014/6160-2014/12512 sayılı kararı aleyhinde davalı… vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin ticaret unvanının…Tic. A.Ş. olduğunu “… PORSELEN” ibareli 21 ve 35. sınıf ürün ve hizmetleri de içeren birçok tanınmış markanın da sahibi olduğunu, davalının 07.07.2010 tarihinde “…” ibareli, 21 ve 35. sınıf ürün ve hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkili markaları mesnet gösterilerek başvuruya itiraz ettiklerini ancak itirazlarının reddedildiğini, başvurunun tescilinin müvekkilinin markaları ile iltibasa sebebiyet vereceği gibi, onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayıp itibar ve ayırt edici karakterini zedeleyeceğini ileri sürerek … kararının iptali ile davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizin 30.06.2014 gün 2014/6160 E., 2014/12512 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.


Davalı … vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … Demirbaş vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı…’tan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 17/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay