“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/12/2015 tarih ve 2013/205-2015/336 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … no’lu patentin sahibi olduğunu, davalıların, müvekkilinin … no’lu patent belgesine dayalı haklarına tecavüz teşkil eden ürünü TEKNOX ismi altında üretip sattığını, bu ürün müvekkilinin patent belgesinden doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğini, ileri sürerek müvekkilinin patent hakkına tecavüzünün tespitini, menini, davalıların elde ettiği manevi kazancın maddi tazminat olarak hükmedilmesini, PatKHK 140b uyarınca maddi tazminatın makul seviyede artırılmasını ve 10.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiştir. Islah ile 35.749,80 TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, müvekkili adına tescilli 2010 03774 nolu faydalı model belgesinin bulunduğunu, üretilen ürünün bu faydalı modelin kapsamında olduğunu, davacının koruma altına almak istediği metodun bir fizik kuralı olduğunu, dünyada birçok firma tarafından kullanılan paralel kollar sistemi bulunduğunu, bu nedenle davacı patentinin kapsamı kimsenin tekeline verilemeyeceğini, ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.


Davalı Gaysan Mobilya davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalıya ait ürün istenildiğinde yatak istenildiğinde de toplanarak masa olabilen, yatak olurken masa üzerinde bulunan eşyaların düşmeyecek şekilde sabit durmasına izin veren küçük mekanlarda masa veya yatak için ayrı ayrı alana gerek duyulmayan bir mobilya ürünü olduğu, bu ürünün sahip olduğu avantaj, çözdüğü teknik problem davacıya ait patent ile birebir aynı olduğu, davalıya ait yatak ve masa olabilen mobilya kombinasyonunun, davacıya ait … nolu incelemeli patentin 1 nolu ana (bağımsız) istemi ile korunan yatak ve masa olabilenmobilya kombinasyonunun koruma kapsamında olduğundan tecavüz ettiği, 2-5 nolu bağımlı istemlerde belirtilen mobilya kombinasyonuna tecavüz etmediği, davalı ürünlerinin davalı adına tescilli faydalı modelin koruma kapsamında olduğu ancak davalıların davacı adına tescilli patent belgesinden sonraki tarihli bir faydalı model hakkına dayanarak üretim gerçekleştirdiğini ileri sürmesinin tecavüz fiilini ortadan kaldırmayacağı, davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti’nin tecavüz neticesinde elde ettiği kârının 29.791,50 TL olduğu, davacının makul bir payın eklenmesini de talep ettiği, heyet tarafından hesaplanan maddi tazminat tutarının %15-20’si oranında bir makul payın eklenebileceği, bu nedenle %15 oranındaki bir artış ile 4.468,73 TL makul payın eklenmesi gerektiği, bu nedenlerle davanın kısmen kabulü ile 34.260,23 TL maddi, takdiren 10.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsili ile tecavüzün tespitine, durdurulmasına ve önlenmesine, hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 551 sayılı KHK’nin 166. ve 78. maddeleri uyarınca davalının tescilli faydalı model hakkına dayanamayacak olmasına göre davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıdaki bentte açıklanan nedenlerle davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.994,22 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti’den alınmasına, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay