“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/02/2014 tarih ve 2013/284-2014/34 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2007/… sayılı “…” ibareli tescilli markanın sahibi olduğunu, …’ün, müvekkiline ait marka ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki 2011/… sayılı ve “…” ibaresini marka olarak adına tescil ettirdiğini, “…” markasının, müvekkilinin markası ile iltibasa sebebiyet verdiğini, böylelikle davalının haksız kazanç elde ettiğini, müvekkili şirket markası ile davalının kullandığı ibare arasında bağlantı kurulabileceğini, bu durumun müvekkili şirketin marka hakkına tecavüz niteliğinde olduğunu ileri sürerek, tecavüzün durdurulmasına, 2011/… sayılı “…” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, müvekkiline yöneltilen hükümsüzlük davasının konusu olan 2011/29342 sayılı markanın, dava tarihinden önce tescil işlemlerinin tamamlandığını, tescil işlemleri tamamlanmış bir markanın hükümsüzlüğü istemli davada …’ne husumet düşmeyeceğini savunarak, davanın husumet yokluğundan reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı …’ne yöneltilen tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemli dava, asıl dosyadan tefrik edilmiş, davalı …’ye yönelik davada yapılan yargılamada iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, tescil işlemleri tamamlanmış bir markanın hükümsüzlüğü istemli davanın dava tarihinde sicilde hak sahibi görünen kişi veya kişilere karşı açılacağı, hükümsüzlüğü talep edilen 2011/… sayılı marka tescil işlemlerinin davadan önce tamamlandığı, bu durumda davalı …’nin davalı sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle davanın pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay