“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 19/06/2014 tarih ve 2013/186-2014/163 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili adına tescilli olan “…” markasının tanınmışlığından faydalanmak amacıyla bu markayla iltibas yaratacak şekilde “…” ibaresini ticari emtiası, basılı evrakı, ticaret unvanı, her türlü tanıtımı ve reklamı ile web sayfası üzerinden haksız ve kötü niyetle kullandığını ileri sürerek, müvekkili şirket adına tescilli markalara vaki tecavüzün tespitini, durdurulması ve önlenmesini, ayrıca davalı şirket ticaret unvanında kullanılan müvekkili şirket adına tescilli markaların esaslı unsuru “…” ibaresinin ticaret unvanından terkini ile davalı tarafın yoğun ve eylemli markaya tecavüz ile haksız rekabeti sebebiyle, 20.000 TL maddi ve 20.000 TL manevi tazminata ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkili firmanın ortağı ve müdürü olan…’ın 2004 yılı öncesine kadar çeşitli boya firmalarında çalıştığını, 2004 tarihinde “…-…” unvanıyla şahsi işletmesini açtığını, bu tarihten sonra piyasadaki pek çok boya firmasının toptancılığını yaptığını, bu ticari faaliyet esnasında ilgili boya piyasasındaki pek çok dergi ve gazeteye röportaj verdiğini, … boya adıyla pek çok yayın organına reklam verdiğini, yazışmaların, tüm fatura ve müracaatların bu isimle yapıldığını, Aralık 2004’de www…..com alan adını aldığını, 13.12.2005 tarihinde www…..com.tr alan adına nick.tr (…) den tescil ettirdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyulduktan sonra yapılan yargılamada, davalının “…” ibaresini internet sitesi alan adı olarak kullanmak suretiyle, davacı adına tescilli “… + şekil” ibareli markaya tecavüz edip, haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesine, internet sitesine erişimin önlenmesine, davalının kusurunun ağırlığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak 5.000,00 TL maddi 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.


Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


(1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent dışındaki sair temyiz itirazları yerinde değildir.


(2) Dava, marka hakkına tecavüz, haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ile maddi, manevi tazminat istemine ilişkin olup, davacı maddi tazminatı 556 sayılı KHK’nın 66/b maddesi uyarınca talep etmiştir. Mahkemece davacının maddi tazminata ilişkin isteminin, bu madde çerçevesinde davalının defter ve kayıtları istenerek, bilirkişi raporu alınmak suretiyle belirlenmesi, bu şekilde belirlenememesi halinde 818 sayılı BK’nun 42. maddesi (6098 sayılı TBK’nun 50. maddesi) uyarınca takdiri gerekirken eksik inceleme sonucu maddi tazminatın takdiri doğru görülmemiş, hükmün davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay