“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 23/09/2013 tarih ve 2013/51-2013/209 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalılar … ve … Mamuller A.Ş. vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkiline ait … sayılı “…” ve 2000/… sayılı “…” ibareli markalar bulunduğunu, davalı şirketin 2005/…sayılı “…+şekil” ibaresinin 29, 30, 31, 32, 35 ve 43. sınıflarında marka tescil başvurusuna yaptıkları itirazın nihai olarak reddedildiğini, oysa davalı başvurusunun tescili halinde iltibasa yol açacağını, “…” ibaresinin tüketicinin aklına Avrupa Birliği’ni getirdiğini ileri sürerek, … kararının iptalini, markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.
Müdahil …Fabrikaları A.Ş. vekili, müvekkilinin 2000/… ve 2001/… sayılı 32. mal/hizmet sınıfında tescilli “…” ibareli markaları bulunduğunu, ayrıca davacı …San. A.Ş. adına tescilli 2000/… sayılı “…” ibareli markanın bir kısım emtia yönünden 13.12.2006 tarihinde müvekkiline devredildiğini, “…” ibareli markaların tanınmış olduğunu ileri sürerek, … kararının iptalini, “…+şekil” ibaresinin marka olarak tescili halinde hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia  ve Görüşleri


Davalı … vekili, davanın reddini istemiştir.


Davalı… San A.Ş. vekili, “…” ibaresinin ekmek anlamına gelip, pek çok ülkede özellikle fırıncılık ve unlu mamuller için marka olarak kullanıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Yargılama sırasında davalı … A.Ş, davaya konu 2005/… sayılı “…+şekil” markasının bir kısım mal/hizmet yönünden 29.01.2008 tarihinde… A….ye devretmiş, devralanın yeni oluşturulan markası 2005/… sayı ile tescil edilmiş, davacı ve müdahil, davayı HUMK’nın 186. maddesi uyarınca markayı kısmen devralana yöneltmişlerdir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyulduktan sonra alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı şirketin marka başvurusu kapsamında kalan 29, 30 ve 32. sınıf malların tamamı ile 31. sınıf (01, 02) alt grup malların, davacı ve müdahil davacı tarafa ait itiraz gerekçesi markaların tescil kapsamındaki mallarla ayniyet veya çok yakın ilişkilendirme kurulabilecek mallardan olduğu, davalı başvurusuna konu ve itiraz gerekçesi markaların görsel, işitsel ve sesçil olarak da benzer oldukları, 556 sayılı KHK’nın 8/1 (b) maddesi uyarınca, başvuru markasının benzer mallar yönünden tescil olunmasının davacıların markalarının karıştırılmasına yol açma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle asıl dava ile asli müdahale yoluyla açılan dava yönünden davanın kısmen kabulüne, … … kararının 29, 30 ve 32. sınıf malların tamamı ile 31. sınıf (01, 02) alt grup mallar bakımından iptali ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı davacı…A.Ş. vekili, davalı … vekili ve davalı …Ş. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


(1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, davalı …Ş. vekilinin tüm, davacı … A.Ş. vekilinin ve davalı … vekilinin aşağıdaki bentler dışındaki sair temyiz itirazları yerinde değildir.


(2) Müdahil … Fab. A.Ş. tarafından açılan davada, mahkemece verilen ilk kararda … … kararının iptali davasının hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilip bu husus, dairemiz temyiz incelemesinden de geçmek suretiyle kesinleştiği halde, mahkemece, bozma sonrası tesis olunan işbu temyize konu hükümde, anılan müdahil yönünden … … kararının iptaline karar verilmiş olması doğru görülmediğinden hükmün bu nedenle davalı … yararına bozulması gerekmiştir.


(3) Aynı şekilde, mahkemece tesis olunan ilk hükümde, uyuşmazlık konusu “…” markasının kapsadığı 35/8 ve 43/1. sınıf hizmetler bakımından … … kararının iptaline ve marka hükümsüzlüğüne yönelik temyiz itirazları, Dairemizin 20/12/2012 gün ve 2011/3592 esas, 2012/21395 karar sayılı ilamının 1. bendinde reddedilmek suretiyle, bu hususta davacı… A.Ş. yararına usulü kazanılmış hak oluştuğu halde, Dairemizin anılan bozma ilamına mahkemece uyulmasından sonra verilen temyize konu işbu kararın 1. bendinde sözkonusu hizmetler bakımından bir karar verilmemiş olması doğru görülmediğinden hükmün davacı… A.Ş. yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin tüm, davacı … A.Ş. vekilinin ve davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle, davalı … vekilinin itirazlarının kabulü ile hükmün davalı … yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan sebeplerle, davacı… A.Ş. vekilinin itirazlarının kabulü ile hükmün davacı …A.Ş. yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı ……den alınmasına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden davacı ile davalı …’ye ayrı ayrı iadesine, 27/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay