“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22/01/2014 gün ve 2013/117-2014/10 sayılı kararı onayan Daire’nin 13/10/2014 gün ve 2014/8360-2014/15401 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin her türlü plastik eşyanın üretimi esnasında her türlü sentetik iplik ve plastik hammaddesinin renklendirilmesinde hammadde katkısı olarak kullanılan organik veya inorganik pigmentler içeren polieliten ve polipropilen granül olan plastik boyasının üretimi alanında faaliyet gösterdiğini, müvekkiline ait ürünlerin perakende ya da toptan satış yapan mağazalardan temin edilmesinin mümkün olmadığını, bu ürünlerin doğrudan tüketicilerin kullanımına müsait olmayıp tamamen sanayiciler tarafından kullanıldığını, müvekili adına tescilli “…” ve “…” ibareli markalarının da bulunduğunu, bu markalarla seri marka oluşturma gayretinde olan müvekkilinin TPE nezdinde “…” ibareli markanın 02. sınıfta ve polietilen ve polipropilen granül olan plastik boyası yönünden adına tescili için başvurduğunu, başvuruya davalı … Boya firmasınca itiraz edildiğini, YİDK tarafından verilen 2013-M-335 sayılı kararla başvurunun davalı firmaya ait markalarla iltibas tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle reddedildiğini, ancak taraf markaları arasında iltibas tehlikesinin bulunmadığını ileri sürerek TPE YİDK tarafından 11.04.2013 tarihinde verilen 2013-M-335 sayılı kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 251,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 28/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay