“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada ……Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21/04/2015 tarih ve 2014/140-2015/116 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … . vekili ve davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava konusu meblağ 21,242 TL’nin altında bulunduğundan 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK 3156 sayılı Kanunla değişik 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “…” markalarının sahibi olduğunu, davalı şirketin “…” ibaresinin marka olarak tescili için davalı TPE’ne başvuruda bulunduğunu, müvekkilinin itiraz ettiğini, itirazlarının TPE YİDK kararı ile reddedildiğini, davalının kasıtlı ve kötü niyetli olarak bu başvuruda bulunduğunu, davalının marka başvurusunun müvekkilinin markalarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu ileri sürerek TPE YİDK’nin 2014-M-4060 sayılı kararının iptali ile “…” ibareli markanın tescili halinde iptaline, hükümsüz sayılmasına ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, markaların iltibasa yol açacak derecede benzer olmadığını, görünüşlerinden ve okunuşlarından farklılığın anlaşıldığını, alınan kararların ve yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı Şirket vekili, müvekkili başvurusu ile davacı Şirket markalarının benzer olmadığını, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının “…” ibareli markalarının yoğun bir şekilde bisküvi, kraker emtiasında ve diyet bisküvileri bakımından kullanıldığı, tanınmış marka sayılmasa da “…” sözcüğünün özellikle anılan mallar bakımından kullanımla ayırt ediciliğinin yükseldiği, sözcüğün başına ilave edilen “…” hecesinin bir bütün olarak başvurudaki “…” kelimesinin başka bir anlam kazandırmamış olduğu, ortalama tüketicinin başvuru kapsamındaki son hece olan “…” sözcüğü üzerinde yoğunlaşacağı, ekonomik bağlantı bulunduğu yanılgısına sebep olacak düzeyde benzer olduğu, markaların genel izlenim olarak da benzerlik taşıdığı, 556 sayılı KHK’nun 8/1-b hükmü anlamında nisbi red nedeninin gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüyle TPE YİDK’nun 2014-M-4060 sayılı kararının iptali ile 2012/29622 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı … . vekili ve davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … . vekili ve davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekili ve davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay