“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/06/2015 tarih ve 2014/121-2015/186 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 2011/104821 sayılı … şekil ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, başvuruya davalı Şirket tarafından 2011/19999 sayılı … markasına dayanılarak itiraz edildiğini, itirazın YİDK tarafından kabul edildiğini ve başvurunun reddedildiğini, kararın hukuka aykırı olduğunu, müvekkili şirketin …Holding bünyesinde faaliyet gösterdiğini, müvekkilinin dava konusu başvuruda bulunurken …Holding AŞ.’ne ait 2003/08499 sayılı … şekil markası ile … esas unsurlu markalara dayandığını, bu markaların bütün haklarının müvekkili şirkete devredildiğini, böylece bütün kazanılmış hakların devralan müvekkiline geçtiğini, müvekkilinin yıllarca süren tanıtım faaliyetleri sonunda …, …… ve … …markasını tanınmış hale getirdiğini, markalardaki … kelimesinin ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu, TPE nezdinde tescilli …ibareli çok sayıda marka bulunduğunu, …ibareli davalı markası üstünlük, değer, tercih, vasıf bildiren bir sözcük olduğundan zayıf marka olduğunu, iltibas oluşmayacağını iddia ederek müvekkili şirketin 06.12.2011 tarihli ve 2011/104821 başvuru nolu …… … şekil ibareli marka başvurusunu reddeden TPE YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, başvuru konusu markanın …… … ibaresinden, redde mesnet markanın ise …ibaresinden oluştuğunu, dava konusu markada …kelimesinin asıl ve esas unsur olduğunu, dava konusu YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.


Davalı şirket vekili, dava konusu YİDK kararının 30.01.2014 günü davacı yana tebliğ edildiğini davanın ise 03.04.2014 günü iki aylık dava açma süresi geçtikten sonra açıldığını, bu sebeple de davanın zamanaşımından reddedilmesi gerektiğini, YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davacının 2011/104821 sayılı “…… … şekil” markası ile 2011/19999 sayılı “…” markasının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer oldukları, aynı ve benzer türden mal ve hizmetlerde kullanılmaları halinde markaların halk tarafından karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğu, davacının “…… … şekil” şekil markasının 556 sayılı KHK’nın 8/4 bendi anlamında ilgili sektörde tanınmış marka olmadığı, kaldı ki somut olayda bu maddenin uygulanmasına yer olmadığı, davacının dava dışı …Holding adına tescilli iken feragat sonucu ortadan kalkan 2003 08499 sayılı markadan dolayı “müktesep hakkı” bulunmadığı, davacı adına tescilli … ibareli diğer markaların … …markası bakımından müktesep hak oluşturmadığı kabul edilmiş, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay