“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/04/2015 tarih ve 2014/406-2015/94 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili firmanın ”…” markasının 37. sınıfta tescili için başvuruda bulunduğunu, TPE tarafından 2003/28171 numaralı ‘yalçın dorse damper sanayi şekil’ markasına benzemesi ve söz konusu markanın 37. sınıfta tescilli olması sebebiyle başvurunun re’sen reddine karar verildiğini, her iki firmanın da şekilleri incelendiğinde birbiriyle karıştırılma ihtimalinin olmadığını, müvekkili firmanın markasında sadece yazı şekli ile logo oluşturulmasına karşın ‘… Tic. Ltd. Şti’nin markasında logo olarak bir şekil kullanıldığını, bu durumun dahi firmalar arasında benzerlik olmadığını gösterdiğini ileri sürerek TPE-YİDK kararının iptalini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili; YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya ait marka başvurusunun 37. sınıfta olduğu, redde mesnet markanın da 12, 37 ve 39. sınıfta yer aldığı, davacı başvurusunun … biçiminde olup, görsel yönden … ibaresi üzerinde özel bir yazım şekli kullanıldığı, harf diziliminde ikinci harf olan A harfinin içerisinde bir üçgen şeklinin yer aldığı, Ç harfinin yine alt kısmında üçgene benzer boşluk bırakıldığı ve özel bir yazım şekli kullanıldığı, başkaca bir şekil unsurunun yer almadığı; redde mesnet markada ise … ibaresinin büyük harflerle içi siyah dolgulu olarak yazıldığı, bu ibarenin altında yeşil renkli düz bir hat olduğu ve bunun altında da ” … Tic. Ltd. Şti” ibaresinin yer aldığı, … ibaresinin üst kısmında ise ard arda kullanılmış iki daire içerisinde zemini açık yeşille renklendirilmiş, etrafındaki dairesel kısmın siyah ile çizilerek yer yer dairenin iç içe geçen iki halkasının iç kısımlarının ışık saçar gibi düzenlenmiş ve sarı renkle parlatılmış kısımlar olup dairenin iç kısmında sarı ve yeşil rengin kullanıldığı özel bir şekilde tasarlanmış Y ve D harflerinden oluştuğu anlaşılan özel bir tasarım şeklinin yer aldığı biçimde oluşturulmuş olduğu, bu durumda davacı markası ile davalı markası arasında … ibaresinden dolayı kısmi bir benzerlik olsa da redde mesnet markada ve davacı başvurusunda bulunan farklı kelime ve şekil, renk unsurları, düzenleme biçimi, farklı yazım şekilleri göz önünde bulundurulduğunda davacı başvurusu ile redde mesnet markanın hitap ettiği tüketici kesiminin özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda, işitsel, görsel ve anlamsal yönden bütün olarak bıraktığı izlenimin ilk bakışta hiçbir inceleme ve araştırılma yapılmasını gerektirmeyecek kadar aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığı, her iki markanın da kombinasyon markası olduğu ve birden fazla ayırt edici unsur barındırdığı, bu unsurlardan sadece birinin başvuru markasıyla benzer olmasının yeterli olmadığı, markalar arasındaki benzerliğin KHK’nın 7/1-b maddesi kapsamında ilk bakışta ayırt edilemeyecek ölçüde olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile TPE YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay