“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada …(…) . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/03/2015 gün ve 2015/7-2015/20 sayılı kararı bozan Daire’nin 31/05/2016 gün ve 2015/9561-2016/5975 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış “…” ve “… ” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalı adına tescilli “…” ibareli markalar yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1-b ve 8/1-b maddeleri anlamında tescil engeli bulunduğunu, davalı markasının tescil tarihinden itibaren emtia listesindeki hiç bir ürünü kullanmadığını, davalının söz konusu markayı tescil ettirmesinin müvekkilinin marka tescilini engellediğini, müvekkilinin markasının 1998, davalının markasının ise 2008 yılında tescil edildiğinden müvekkilinin öncelik hakkının bulunduğunu ileri sürerek davalı adına tescilli 138854 ve 2006/47112 sayılı markaların hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde, … sayılı marka yönünden davanın reddine, 2006/47112 sayılı “…” ibareli 12. sınıfta tescilli markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizce, davacı vekilinin 138854 sayılı markanın hükümsüzlüğüne yönelik davaya ilişkin temyiz itirazlarının reddine, davalı vekilinin 2006/… sayılı markanın hükümsüzlüğüne yönelik davaya ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile belirtilen markaya ilişkin kararın bozulmasına karar verilmiştir.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 08/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay