“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09/07/2015 tarih ve 2013/154-2015/154 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı tarafa ait 2010/01040 tescil no’lu “…Demlik Poşet Siyah Çay+Şekil” markasının kullanım şekli itibariyle, ürün ambalajlarının ise genel görünüm itibariyle müvekkilinin Lipton markaları ve ambalaj tasarımları bakımından marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığını, kötüniyetle tescil ettirilen markanın davacının Lipton markaları ve ürün ambalaj tasarımları ile ayniyet arz ettiğini ileri sürerek marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, son verilmesine ve davalının markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, taraf markaları ve ambalajları arasında iltibas yaratacak benzerlik bulunmadığını, müvekkili şirketin çay sektöründe tanınmış ve davacıdan sonra en büyük paya sahip şirketlerden birisi olduğunu, haksız kazanç sağlama gibi bir durumun olmadığını, her iki markanın tüketiciler tarafından tanınan markalar olduğunu, ürünlerin karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, Lipton Golden Ceylan Tea logolu ürün ambalajlarının davacı adına tescilli bulunmadığını, öncelikli olarak davacı tarafın müvekkilinden önce kullandığını ispatlaması gerektiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının ürün ambalajının herhangi bir tescilinin olmadığı, davalı adına 2010/01040 no ile tescilli şekil markasının kıyaslanmasında davacının söz konusu ambalaj tasarımı şeklindeki markası üzerinde 556 s, KHK m. 8/III anlamında davalının başvuru veya rüçhan tarihinden önce gerçek hak sahibi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi gerektiği, dosyaya sunulan faturaların tarihlerinin davalının markasının müracaat tarihinden önce olduğu, TPE YİDK 2011/G-89740 sayılı ve 29.11.2011 tarihli karara dayanak teşkil eden belgeler doğrultusunda davacının hak sahipliğini ispatladığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davalı adına tescilli 2010/01040 nolu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 03/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay