“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 10/06/2014
NUMARASI : 2011/93-2014/104

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10/06/2014 tarih ve 2011/93-2014/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınmış “P.” markası ve ilgili şekil, logo, yazı ve sözcüğün tescilli hak sahibi olduğunu, davalının, dava konusu olan ve müvekkiline ait markalara tecavüz teşkil eden ayakkabıları pazarladığını ve haksız kar elde ettiğini, davalının ürünlerinde müvekkiline ait ”P.” kelimesi, sıçrayan kedi ve yan şerit şeklinin iltibasa meydan verecek şekilde kullanıldığını ileri sürerek, markaya tecavüzün tespitini ve önlenmesini, hükmün ilanını talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle 10.000 TL maddi ve 500 TL manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davacının markasını taklit ederek ayakkabı üretmediğini, müvekkilinin pazarladığı ayakkabıların farklı olduğunu, iltibas yaratmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, .davalının iltibas yaratacak şekilde davacıya ait markaları kullandığı, eyleminin marka hakkına tecavüz teşkil ettiği, zarar miktarının tam olarak belirlenemediği, bu hususta talebiyle bağlı kalındığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, marka hakkına tecavüzün tespitine, önlenmesine, 10.000 TL maddi ve 500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, davaya konu ayakkabı görsellerinin www.k..com internet adresinden kaldırılması sureti ile tecavüzünün önlenmesine, hükmün ilanına, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.


Karar,davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve mahkemece maddi tazminatın TBK’nın 50. maddesine göre belirlenmiş olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile yerel mahkeme kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 537,00 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 13/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay