“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/09/2014 gün ve 2014/37-2014/265 sayılı kararı bozan Daire’nin 19/10/2015 gün ve 2015/4095-2015/10675 sayılı kararı aleyhinde davalı … vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin 2011/53926 sayılı “…” ibareli marka için 30. sınıfta tescil başvurusu yaptığını, müvekkili adına tescilli “… “, “… +ŞEKİL”, “… …&…+ ŞEKİL” ibareli markalara dayanılarak yapılan itirazın … tarafından nihai olarak reddedildiğini, ancak markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarını, “EX” ibaresinin davalı şirket markasına ayırdedicilik kazandırmadığını, “… ” ibaresinin müvekkili ile bütünleştiğini, iltibas tehlikesinin doğduğunu, işletmeler arasında bağlılığın düşünüleceğini, başvuruya konu markanın müvekkilinin serisi sanılacağını, davalının müvekkilinin itibarından haksız yararlanacağını ileri sürerek … …’nın 2013-M-700 sayılı kararının iptalini, davalı şirket markasının tescili halinde terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, … … Kararının iptali istemi ile açılan davanın reddine, davalı şirket adına dava konusu marka tescil olunmadığından hükümsüzlük istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı … vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 17,20 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı …’den alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 04/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay