“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/10/2015 tarih ve 2014/389-2015/618 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1985 yılından bu yana “… …” ticari unvanı ile … ilinde gelinlik üretimi ve pazarlaması yaptığını, “… Gelinlik” ticari unvanı ile … Esnaf Sanatkarlar Sicil Memurluğuna ve Vergi Dairesinde kaydının bulunduğunu, davalının sahibi olduğu “… …” başlangıçta tuhafiye işi ile meşgul iken daha sonrasında gelinlik satış ve pazarlamasına başladığını, “… Gelinlik” markası (ticari unvan ve işletme adı) 556 sayılı KHK hükümleri ve TTK. 46. m. uyarınca korunduğunu davalının aynı sektörde kullandığı “…” isminin haksız rekabet nedeniyle marka tecavüzü oluşturduğunu ileri sürerek davanın kabulü ile davacının “… Gelinlik” markasına davalının tecavüzünün tespiti ile davalının ticari unvan ve işletme adından “…” ibaresinin kaldırılmasına ve yazılı basında ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı şirketin ticari unvanının “… Gelinlik” olduğunu, tecavüz bulunmadığını, davacının “…” kelimesini sadece kendisine özgülemeye çalıştığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın 6102 sayılı TTK 54/2, 55/1-a-4, 56. maddeleri gereğince haksız rekabete dayalı tecavüzün önlenmesi talebine ilişkin olduğu, davacının 1985 yılından itibaren “… Gelinlik” işletme adıyla gelinlik imal edip sattığı, davalının ise “… Moda Evi” işletme adıyla 2008 yılından itibaren tuhafiyecilikle birlikte aynı faaliyet alanında iştigal etmeye başladığı, davacının işyeri tabelasında ve kartvizitinde kullandığı “… Gelinlik” ibaresinin de davalının işyeri tabelasında ve kartvizitinde kullanıldığı, bu durumun iltibasa yol açabileceği ve haksız rekabet niteliğinde bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile, davalının davacıya ait “… Gelinlik” adlı işletme adına yönelik tecavüzünün tespitine, davalının işletme adından “…” kelimesinin çıkarılmasına, kararın mahalli bir gazetede yayınlanmasına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay