“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/05/2015 tarih ve 2014/3-2015/127 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili müvekkiline ait “…” ibareli ürün ambalajının 2001/02649 sayı ile tescilli olduğunu, davalı şirketin 2012/08098-1-2-3 ve 4 numaralı tasarımların tescili istemiyle …’ye başvuruda bulunduğunu, başvurunun Tasarım Bülteninde ilanı üzerine, müvekkilinin itirazda bulunduğunu, itirazın reddine karar verildiğini, oysa davaya konu tasarımın 1,2,3 ve 4 sıra numaralı tasarımlarının yenilik ve ayırt edicilik kriterlerini haiz olmadığını, davalı yanın kötü niyetli olduğunu, davalı şirket ambalajlarının müvekkilinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini, markalar arasında fonetik benzerlik olduğunu, iltibasa neden olacağını ileri sürerek … …’nın 2013-T-788 sayılı kararının iptalini, yenilik ve ayırt edici nitelik taşımayan davalı tasarımlarının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili başvuru ile davacı tasarımlarının benzer olmadıklarını, bu nedenle Enstitü tarafından yapılan işlemlerin KHK hükümlerine uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı müvekkili şirketin bir “ekmek” üreticisi olduğunu ve “mek” hecesini zaruri ve yaygın olarak kullandığını, “…” markası ile diğer “…” ibareli markaların müvekkili şirket adına kazanılmış hak oluşturduğunu, davacı yanın uzun süre sessiz kaldığını ve hakkını yitirdiğini, dava konusu tasarımlar arasında karıştırılma ve iltibas tehlikesinin mevcut olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu 2012/08098-1, 2, 3 ve 4 no’lu tasarım karşılaştırıldığında, başvuruya konu tasarımların gerek renk kombinasyonu, gerek bütünsel şekil itibarı ile yeni olduğu, somut olayda 556 sayılı KHK 61 ve 9. maddeleri kapsamında markaya tecavüz ve ihlalden de söz edilemeyeceği; başvurunun kötü niyetli olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı; iptali istenen … kararında bir isabetsizlik bulunmadığı gibi tescil edilen tasarımların hükümsüzlüğü koşullarının da bulunmadığının tespit ve kabul edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay