“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/04/2016 gün ve 2014/221-2016/65 sayılı kararı onayan Daire’nin 14/05/2018 gün ve 2016/8533-2018/3543 sayılı kararı aleyhinde davacılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkili …nin bioteknoloji firmalarından biri, diğer müvekkili Acorda’nın 05. sınıfta 2010 49342 tescil nolu FAMPYRA markasının 2011 08758 tescil nolu ve 2013 02769 tescil nolu patentlerin sahibi olduğunu, müvekkilleri arasında imzalanmış olan marka lisans sözleşmesi uyarınca Biogen’in FAMPYRA markasının kullanımına ilişkin lisans sahibi olup, müvekkilinin … nezdinde ruhsat başvurusu yaptığını, müvekkilinin bu ürünü ABD’de “AMPYRA”, Avrupa’da “FAMPYRA” olarak ruhsatlandırdığını ve pazarladığını, söz konusu ürünün Türkiye’de henüz ruhsatlandırılmadığından ticari açıdan pazarlanamadığını, davalı şirketin bu ürünü Türkiye’ye getirip …’ne sattığını, davalıya bu konuda ihtar gönderdiklerini, müvekkil tarafından izin verilmediği halde davalı tarafından FAMPYRA markalı ürünlerin Türkiye de satışının yapıldığını, müvekkil tarafından o ülkede satışa sunulmadan önce üçüncü kişiler tarafından satışa sunulursa, üçüncü şahısların bu fiilinin marka hakkına tecavüz olarak değerlendirileceğini, davalının müvekkilinin FAMPYRA markalı ürünlerini, müvekkili ve/veya yetkili satıcı/dağıtıcılarından önce Türk piyasasına sokmasının müvekkilinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ve haksız rekabete sebebiyet verdiğini ileri sürerek marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, men’i, ref’ini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın reddine dair verilen kararın davacılar vekilince temyizi üzerine karar, Dairemizce sonucu itibariyle doğru bulunarak açıklanan değişik gerekçe ile onanmıştır.


Davacılar vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay