“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada…. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 23/06/2015 tarih ve 2012/234-2015/195 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının  İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, ‘‘…’’ ibareli markanın müvekkili tarafından tasarlandığını, davalı tarafın müvekkiline ait markayı rızası olmadan kullandığını, buna ilişkin tecavüzün meni davası açtıklarını ve halen derdest olduğunu, davalının ayrıca 2010/44399 no.lu marka başvurusunda bulunduğunu, itirazlarının reddine karar verildiğini, YİDK kararın dava sonucu beklenmeden verildiğini, bu dosya içinde markanın tanınmışlığına ve müvekkiline ait olduğuna ilişkin deliller bulunduğunu, … tarafından dikkate alınmadığını belirterek 2012-M-2693 sayılı YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının itirazına dayanak 2011/37609 sayılı markanın çekişmeli davalı başvurusundan sonra … kayıtlarına girdiği, dava konusu başvurusu kapsamında 29, 30 ve 43. sınıftaki emtianın yer aldığı, davacı kullanımlarının ise hangi mal/hizmetlere ilişkin olduğuna dair kanıt sunulmadığı, 556 sayılı KHK m. 8/3 hükmüne dayalı itirazların reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı, ancak KHK m. 8/5 hükmü çerçevesinde telif haklarına dayalı olarak yapılan değerlendirmede; 01.11.2007 onay tarihli… PROJESİ incelenmekle, kurumsal logo çalışmasının, mekanı anlatan renderlerin, mekanın bitmiş orijinal fotoğraflarının, sandalye tasarımının, plan, kesit ve görünüşleri ile birlikte bir adet planının, bir adet görünüşünün yer aldığı, farklı insan yüzü fotoğraflarının kolajlanması suretiyle oluşturulan, belli bir fikri çaba ve emeğin ürünü olan, ayrıca sahibinin hususiyetini taşıyan ilgili görselin “güzel sanat eseri” olduğu, yine davacının eserinin mali haklarını kullanma yetkisine sahip bulunduğu, davacı tasarımındaki/eserindeki görselin birebir aynısının davalı markasında, markanın esaslı ve ayırt edici unsuru olarak kullanıldığı, davalı …’a davacıya ait tasarımı/eseri kullanma yönünde bir lisans hakkı tanındığına ilişkin delil bulunmadığı, davalının izinsiz olarak markasında kullandığı ve bu kullanımın 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi anlamında tescil engeli oluşturduğu gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın kabulüne, YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay