“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada….Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 02/09/2015 tarih ve 2015/152-2015/194 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkilinin ticaret unvanını da oluşturan tanınmış “…” ibareli ve asıl unsurlu çeşitli markalarının bulunduğunu, “…” markalı ürünlerin 1990’lı yıllardan beri Türkiye’de satıldığını, müvekkilinin 2006/04487 sayılı aynı ibareden oluşan marka tescil başvurusunun davalı adına kötüniyetle tescili sağlanmış 2003/03396 sayılı “…” ibareli marka nedeniyle 9. sınıf açısından reddedildiğini, ancak marka üzerindeki gerçek hak sahipliğinin müvekkiline ait olduğunu, davalı marka tescili ile unvanının iltibasa ve haksız rekabete sebebiyet verdiğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2003/03396 sayılı markanın hükümsüzlüğünü, davalı unvanının kullanımının haksız olduğunun tespitini, haksız rekabetin men’ini, davalı unvanının terkinini, …com adresinin kapatılmasını, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin kullandığı markayı kendisinin ihdas ettiğini, markanın tescilini müteakip ticaret unvanını da değiştirdiğini, dava konusu marka ile kaliteli ürünler imal edip sattığını, markanın tanıtımını ve markaya yatırım yaptığını, müvekkili markasının davacı markasına benzemediği gibi ayrıca şekil unsuru içerdiğini, müvekkilinin önceki tescile bağlı olarak yasal hak sahibi olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, sunulan delilerden dava konusu markanın davacı tarafından davalıya göre Türkiye’de öncelikli olarak kullanıldığının anlaşıldığı, taraf markalarının benzer kabul edildiği, davalı ticaret unvanının davacı markası ile iltibasa ve haksız rekabete sebep olacağı, davalı unvanı ile ilgili olan kısımların bozma kapsamı dışında kalmakla kesinleştiği gerekçesiyle sair hususular yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davalı şirketin unvanında … ibaresinin kullanımının haksız rekabet oluşturması nedeniyle davalının haksız rekabetinin men’i ile “… ibaresinin davalı şirket unvanından çıkartılarak sicilden terkinine, davalıya ait Tekniksat ibaresini havi basılı evrak, tabela, reklam vasıtaları, vs.ye el konulmasına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 4,60 TL harcın temyiz edene iadesine, 09/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay