“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.10.2010 gün ve 2008/241-2010/272 sayılı kararı bozan Daire’nin 25.06.2012 gün ve 2011/3677-2012/10851 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “enterik kaplı farmakolotik mikofenla bileşimleri” için patent işbirliği anlaşması vasıtasıyla davalıya patent başvurusunda bulunduğunu, davalı tarafından bu başvurunun patentlenebilirlik özelliği olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, yapılan itirazın da YİDK tarafından reddedildiğini ileri sürerek, YİDK’nın 17.04.2008 tarih, P-6 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce “bilirkişi raporu alınması gerektiği halde rapor alınmadan karar verilmesinin doğru olmadığı” gerekçesiyle bozulmuştur.


Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nun 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 06,55 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nun 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 219,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak …ye gelir kaydedilmesine, 22.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Kaynakça ; Yargıtay