“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/10/2015 tarih ve 2015/126-2015/311 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının  İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkilinin 29. sınıftaki bazı ürünlerini içeren “YERİNDEN” ibareli, 2014/933 kod numarası verilen marka tescil başvurusunun Markalar Dairesi tarafından, işaretin ayırt edici bulunmadığı ve vasıf bildirici olduğundan bahisle reddedildiğini, ret kararının kaldırılması amacıyla yaptığı itirazın ise YİDK tarafından nihaî olarak reddedildiğini, oysa başvurunun ayırt edici olduğunu ve vasıf bildirici olmadığı, ayrıca uzun süreli kullanımla ayırt edicilik kazandığını ileri sürerek YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili; YİDK kararının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; başvuru konusu işaretin “YERİNDEN” ibaresinden oluştuğu, ibarenin çok genel bir sözcük olduğu, “YERİNDEN” ibaresinden müteşekkil işarette, münferit unsurlardan ziyade, işaretin bir bütün olarak bıraktığı genel intibanın nazara alındığında kullanılacağı 29. sınıftaki ürünler için marka olarak tescilinin mümkün bulunduğu, çünkü, anılan ürünlerin hiç birinin “YERİNDEN” sözcük ve şekli ile tanımlanmadığı, bu haliyle başvuru konusu işaretin bütün olarak ayırt ediciliğinin bulunduğu, “YERİNDEN” ibareli işaretin bir bütün olarak anılan 29. sınıftaki ürünlerin doğrudan doğruya ve derhal bir niteliğini, cinsini ve çeşidini belirtmediği gerekçesiyle davanın kabulü ile YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmişti

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay