“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27/05/2016 tarih ve 2015/125-2016/154 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalılar vekilleri tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin … markasının 06 ve 37. sınıflarda tescili için 2013/54312 sayılı marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkili tarafından … ibareli markalar gerekçe gösterilerek itiraz edildiğini, itirazın nihai olarak reddedildiğini ileri sürerek … kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, marka başvurusu ile davacının markaları arasında görsel, işitsel ve anlamsal açıdan herhangi bir benzerlik bulunmadığını, markalar arasında iltibasın mümkün olmadığını, davacı markası tanınmış olsa da tanınmışlığın markaya sınırsız bir koruma sağlamayacağını, markaların tüketici kesimlerinin tamamen farklı olduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı … vekili, anılan kararın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davalının “…” ibareli marka başvurusu ile “…” ibareli davacı markası arasında, dava konusu başvurunun kapsadığı tüm mal ve hizmetler yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas tehlikesi bulunduğu, davacının “…” ibareli markasının tanınmış marka olduğu, kötü niyet iddiasının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istekleri halinde aşağıda yazılı 22,50 TL harcın temyiz eden davalı … ve davalı şirkete iadesine, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 Kaynak-Yargıtay