“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/01/2015 tarih ve 2014/57-2015/14 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ” …”, ” … LOLLİPOP”, … MEYVELİ SÜTLÜ KREMALI BONBON ŞEKER+şekil”, ” …PORTAKALLI SÜTLÜ KREMALI BONBON ŞEKER+şekil” ibareli markaların sahibi olduğunu, davalının, bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki 2011/52033 no’lu, “ …” ibareli marka başvurusuna yapılan itirazın reddedildiğini oysa, müvekkili markaları tanınmış olup, başvurunun bu markalarla karıştırılma ihtimali bulunacak düzeyde benzer olduğunu ileri sürerek, TPE YDİK’in 2013-M-6463 sayılı kararının iptalini, tescili halinde markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, YDİK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı şirket, markalar benzer olmadığından karıştırılma ihtimalinin de bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, markaların ortak unsuru niteliğindeki star sözcüğünün doğrudan tanımlayıcı bir sözcük değil ise de, zayıf ayırt ediciliği bulunan bir ibare olup, anılan ibarenin başvuruda bulunmasının karıştırma ihtimaline neden olmayacağı gibi, başvuruya ilave edilen ve farklılığı oluşturan ” …” sözcüğü de yeterince ayırt edici olduğundan bu unsurun itiraza dayanak markalar kapsamındaki diğer ibarelere yanaşma ya da benzerlik taşıma halinin söz konusu olmadığı, ortak unsurdan daha yüksek bir ayırt ediciliğe sahip olduğu kaldı ki, başvurunun herhangi bir şekil ya da logo içermemesi nedeniyle davacı markalarının bir kısmında yer alan şekil/logo kombinasyonları ile ya da genel izlenimleri itibariyle herhangi bir benzerlikten de söz edilemeyeceği, bu nedenle 556 sayılı KHK’nın 8/1-b hükmü kapsamında davacıya ait itiraz ve hükümsüzlük iddiasına dayanak teşkil eden markalar ile başvurunun işitsel, görsel kavramsal ve genel izlenim olarak herhangi bir benzerliğinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 02/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay